Heel wat Belgen spelen met het idee om een zwembad in de tuin te laten installeren.  Niet zelden komt hierbij de fiscaliteit ook om de hoek kijken. Kan dit toch niet op de één of andere wijze fiscaal geoptimaliseerd worden ?

Hoe zit dit in elkaar en wat zijn de mogelijkheden in de personenbelasting of vennootschapsbelasting?

Stel dat u geen hypothecaire lening meer hebt lopen op uw woning.

In de fiscaliteit kennen we een aantal manieren van onroerend goed fiscaliteit.:

  • de aftrek eigen woning
  • het langetermijnsparen
  • de gewone intrestaftrek

We overlopen een aantal mogelijkheden.

Kan de aftrek eigen woning (woonbonus)?

Het fiscaal voordeel is hier beperkt qua bedrag maar ook qua toepassing. De aftrek enige eigen woning is ook mogelijk voor (o.a.) het verbouwen van de woning (men bedoelt het ‘behouden’ van de woning).

Maar hier worden die werkzaamheden bedoeld die in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief van 6%. Het aanleggen van een zwembad geniet niet van het 6% btw-tarief.

Kortom, de aftrek enige eigen woning moeten we hier van onze lijst schrappen.

U dient trouwens ook rekening te houden met de afschaffing van de woonbonus betreft.

Of het bouwsparen?

Het bouwsparen zal hier niet mogelijk zijn aangezien het bouwsparen in 2005 vervangen werd door de aftrek eigen woning en hiervoor komen we gezien het zwembad, niet voor in aanmerking.  Er bestaat weliswaar een overgangsregeling maar deze is hier niet van belang.

Of het langetermijnsparen?

Het langetermijnsparen komt hier ook niet in aanmerking vermits deze vermindering niet van toepassing is op het verbouwen van de eigen woning, wat hier het geval is.

Of de gewone intrestaftrek?

Deze aftrek komt in principe in aanmerking. Maar vermits het hier de enige woning betreft, zal de aftrek hier uiteindelijk ook verloren gaan.

Er is dus weinig fiscale steun via de personenbelasting om het krediet van het zwembad in mindering te brengen.

Is er dan privé geen fiscaal alternatief ?

Toch wel. Ten minste voor diegenen die een extra pensioen hebben aangelegd of doen aanleggen.

Het is immers zo dat de reserves die werden gevormd d.m.v. een groepsverzekering of een  individuele pensioentoezegging (= IPT) vandaag reeds kunnen aangewend worden voor de één of andere vastgoedfinanciering. Dit gebeurt praktisch door het opnemen van een voorschot van de opgebouwde reserves (zie boven).

Vroeger was dit enkel mogelijk om een in België gelegen onroerend goed dat onroerende inkomsten (dus geen blote eigendom) genereert te (ver)bouwen, te verwerven, te verbeteren of te herstellen.  Vandaag hoeft dit zelfs niet beperkt te blijven tot België maar kan het evenzeer voor een vastgoed gelegen in het buitenland. Zolang het maar gelegen is in de E.E.R. (Europese Economische Ruimte = 27landen van de EU + Noorwegen + IJsland + Liechtenstein).

Kortom, een zwembad is mogelijk.

Wel moet u opletten met het feit dat elke verzekeraar zijn eigen regels hiervoor heeft.  De grootte van het voorschot, de aangerekende intrestvoet en de aangerekende beheerkost varieert van verzekeraar tot verzekeraar.

Of zijn er betere opties d.m.v. een vennootschap?

Is er ook geen mogelijkheid het zwembad te realiseren door de vennootschap?  M.a.w. kan u aan uw woning een zwembad laten installeren op kosten van de vennootschap?

Het antwoord is niet zo eenvoudig te geven.

Een geneesheer ving bod (Gent 18 oktober 2011). De kosten van het zwembad waren niet inherent aan de uitoefening van de beroepsactiviteiten van de vennootschap. Het ter beschikking stellen van het zwembad aan de patiënten (en die de vennootschap ervoor betaalden) was niet voldoende. De aftrek werd dus geweigerd.

Een andere belastingplichtige had dan weer meer geluk. Zijn patrimoniumvennootschap (Gent 4 december 2012) kon de afschrijvingen in kosten brengen vermits deze, aldus het Hof, pasten in het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De fiscus stelde bijkomend dat het voordeel van alle aard niet kon berekend worden o.b.v. de gekende forfaits.  Ook hier wees het Hof de fiscus terecht.

Volgens het Hof moeten de ramingsregels van het KB/WIB tevens toegepast worden voor alle belastingplichtigen en dit zonder onderscheid. M.a.w. of er al dan niet een grote discrepantie bestaat tussen het forfaitair berekend voordeel van alle aard en de gedragen kostprijs, is niet relevant.

Kortom het zwembad fiscaliseren d.m.v. de vennootschap biedt dus zeker geen garantie en veel zal dan ook afhangen van de feiten.  Maar gezien het huidig fiscaal klimaat wat vastgoed in een vennootschap betreft (dat in het bijzonder privé wordt gebruikt), zal het fiscaliseren van zo’n investering zeker geen evidentie zijn.  U zal een stevig dossier moeten hebben om de Administratie van uw gelijk te overtuigen …

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…