WAT MOET U DOEN ALS DE HUURDER OVERLIJDT ?

ANTWOORD

Als de huurder overlijdt komt er zomaar geen einde aan de huurovereenkomst. Het zijn de erfgenamen die, zelfs tegen wil en dank, blijven verder huren. U moet dus als verhuurder eerst op zoek gaan naar de familie.

ADVIES

U bent verhuurder. Informeer in het ziekenhuis, bij buren of bij de begrafenisondernemer (vraag een overlijdensattest) of er familie gekend is. Tracht meer inlichtingen te krijgen op de “dienst bevolking” van de gemeente. Dat is mogelijk als u de huurovereenkomst laat zien. Een tip voor de toekomst is dat u bij verhuring aan oudere mensen best de identiteit van de naaste familie vermeldt in uw exemplaar van het huurcontract. Vindt u de familie, vraag hen dan de achterstallige huur te betalen. Wijs hen erop dat zij nu de huurders zijn en de overeenkomst moeten naleven. Bereikt u met de erfgenamen van de huurder een akkoord maak dat een geschrift op waarin u bv. vermeldt : “De partijen verklaren de huurovereenkomst met wijlen mevrouw/meneer … in onderling akkoord te beëindigen tegen …. (datum) met betaling van nog één maand huur van de maand … ten titel van minnelijke huurbeëindiging. Bovendien verklaren zij (de familie) de woning leeg te zullen halen en uiterlijk op …. (datum) de sleutels af te geven (desgevallend : waarna de waarborg wordt verrekend)”.

Stel dat de overleden huurder verre van vermogend was en de familie de nalatenschap verwerpt. Vraag dan een afschrift van de verklaring van verwerping die zij moeten afleggen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Enkel dan hebben ze met de hele zaak niets meer te maken en zal u van hen geen (achterstallige) huur kunnen vragen.

U bent huurder. Als erfgenaam van de huurder, stelt u aan de verhuurder best een huurbeëindiging in onderling akkoord voor met betaling van één maand toekomstige huur. Dit is voor u gunstig, anders moet u de huurovereenkomst opzeggen of verbreken, wat u veel duurder uitkomt.

WETTEKST

Artikel 1742 Burgerlijk Wetboek
Het huurcontract wordt niet ontbonden door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…