WAT MOET U DOEN ALS DE HUURDER OVERLIJDT EN GEEN FAMILIE NALAAT ?

ANTWOORD

Als de huurder overlijdt komt er zomaar geen einde aan de huurovereenkomst. Het zijn de erfgenamen die, zelfs tegen wil en dank, blijven verder huren. U moet dus als verhuurder eerst op zoek gaan naar de familie. Wat als u nergens een spoor van familie vindt ? Niet zo abnormaal nu de mensen steeds ouder worden, mobieler zijn en er soms in de steden echt sprake is van vereenzaming.

ADVIES

U bent verhuurder. Als blijkt dat er geen familie meer is of als de erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen, dan moet u zich tot de rechtbank wenden voor de aanstelling van een onbeheerde nalatenschap. Dit heeft veel voeten in de aarde en duurt lang. Maar er is een oplossing. Voor een goedkope en snelle oplossing vraagt u aan de vrederechter dat hij het sterfhuis verzegelt. Hoe gebeurt dit ? U kunt dat mondeling op de griffie vragen op voorwaarde dat u een overlijdensattest voorlegt. U legt dan uit dat er geen erfgenamen zijn en dat de waarde van de inboedel praktisch nul is. Vermeld dat de waarde van de inboedel zeker minder is dan 1 250 EUR. In dat geval moet de vrederechter moet binnen de 24 uur ter plaatse komen, een beknopte inventaris opstellen en onmiddellijk een curator aanstellen zonder dat hij het huis verzegelt. Wees aanwezig als de vrederechter daar is, zodat u dadelijk verneemt wie de curator is. Spreek onmiddellijk met de curator af om de huur zo vlug mogelijk te beëindigen en alles te laten weghalen. De curator moet normaal veertig dagen wachten vooraleer hij de meubels kan verkopen. Zolang wachten betekent huurderving voor u. Vraag eventueel “vooraf” verkorting van deze termijn, de vrederechter mag dit toestaan.

U bent huurder. Niet van toepassing.

WETTEKST

Artikel 1742 Burgerlijk Wetboek
Het huurcontract wordt niet ontbonden door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…