WAT IS DE TE VOLGEN PROCEDURE : MOGELIJKHEID 2 ?

ANTWOORD

Een tweede mogelijkheid bestaat er in dat er een renovatieovereenkomst wordt afgesloten voor een pand dat NIET beantwoordt aan de minimumnormen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Maar de huurder neemt de verplichting op zich het pand eigenlijk bewoonbaar te maken ? Wat is dan de te volgen procedure ?

De renovatie-overeenkomst moet eveneens schriftelijk afgesloten worden. Ook nu moet er een termijn worden bepaald waarbinnen de huurder de werkzaamheden moet uitvoeren. In de Woninghuurwet wordt gesteld dat het om een redelijke termijn moet gaan. Dit is een termijn die redelijk en normaal is om de voorgenomen werken uit te voeren. Ook nu moet er worden “opgeleverd”. Belangrijk is dat er eveneens een precieze omschrijving van de uit te voeren werken moet afgesproken zijn, die er echter moeten toe bijdragen de woning in overeenstemming te brengen met de “essentiële vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid”;

ADVIES

U bent verhuurder
. Vermeldt duidelijk in de huurovereenkomst dat het om een “renovatie-overeenkomst” gaat. Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat de verplichtingen zijn van de huurder. Op deze manier vermijdt u latere betwistingen.

U bent huurder. Als het pand moet worden aangepast aan de minimumnormen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, mag er GEEN huur worden gevraagd. Daarentegen in de vorige hypothese (zie vorige vraag 56) kunnen huurder en verhuurder overeenkomen tijdens de renovatie geen huur te vragen, maar ze zijn dit niet verplicht.

WETTEKST

Artikel 8 Woninghuurwet
De partijen kunnen te allen tijde schriftelijk overeenkomen dat de huurder zich ertoe verbindt op zijn kosten in het gehuurde goed bepaalde werken uit te voeren die door de verhuurder moeten worden verricht. Zij moeten de termijn bepalen waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd.
In dat geval kan van artikel 2 (van de Woninghuurwet) worden afgeweken op voorwaarde dat de voorgenomen werken er toe strekken het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van dat artikel, dat deze werken precies omschreven worden, dat de aanvang voor de werken binnen een redelijk tijdstip is bepaald en dat geen huurgelden verschuldigd zijn tijdens de overeengekomen duur ervan, met dien verstande dat deze duur niet korter mag zijn dan degene die redelijkerwijze noodzakelijk is om ze uit te voeren.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…