WAT GEBEURT ER ALS HET HUURCONTRACT NA DE KORTE DUUR VERDER BLIJFT LOPEN ?

ANTWOORD

Er wordt nog te vaak gedacht dat een huur van korte duur automatisch verstrijkt bij het einde van de overeengekomen termijn. Dit is niet zo. Zowel de huurder als verhuurder zullen op het einde van bv. het tweede of het derde jaar nog steeds een opzeg moeten geven van drie maanden. Anders loopt de huurovereenkomst stilzwijgend verder.

Als men bv. op 1 januari 2005 een huurovereenkomst voor één jaar afsloot, d.w.z. tot 31 december 2004 dan moet er een opzeg gebeuren voor 1 oktober 2004. Is dit niet zo dan ontstaat er een woninghuur voor negen jaar. Dit wil dan zeggen dat op 1 januari 2006 er sprake is van een huur voor negen jaar die op dat ogenblik haar tweede jaar ingaat.

ADVIES

U bent verhuurder. Weet als u een verlenging toestaat (zie hierna) dat dit steeds onder dezelfde voorwaarden moet gebeuren. Wenst u echt een hogere huurprijs dan zal u de huur best niet verlengen. Als er zich dan een huurder aanbiedt na het verloop van de vorige huurovereenkomst van korte duur, dan mag u de huur vragen die u wenst. Ook als de nieuwe huurovereenkomst terug een contract van korte duur is.

U bent huurder. Weet dat een huurovereenkomst van korte duur wel eenmaal kan verlengd worden. Dit echter op voorwaarde dat de termijn van de aanvankelijke en de nieuwe huurovereenkomst samen niet meer bedraagt dan drie jaar. Heel concreet zijn de volgende combinaties bv. mogelijk : een zogenaamde 1-1-overeenkomst (één jaar en nog eens verlengd met één jaar), een 1-2, een 2-1, maar geen 1-1-1-overeenkomst. Ook een 3-3 kan dus niet. Elke verlenging moet schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden gebeuren. De verhuurder mag geen hogere huur of een hoger kostenforfait vragen.

WETTEKST

Artikel 3 § 6 Woninghuurwet
In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst schriftelijk worden gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar… Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn. Zij wordt beëindigd mits een van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent. Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst, wordt bij ontstentenis van een tijdig betekende opzegging of indien de huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde partijen, de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden… In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte duur.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…