WANNEER KAN DE HUUR VERLENGD WORDEN WEGENS ZGN. BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN ?

ANTWOORD

Wanneer de huurder zijn opzeg krijgt maar dit komt zeer ongelegen, dan kan hij aan de verhuurder vragen dat hij toch nog een tijdje in de woning mag blijven. Dit heet de “verlenging wegens buitengewone omstandigheden”. Ofwel stemt de verhuurder met het verzoek in, en dan kunnen huurder en verhuurder zelf vrij bepalen hoeveel extra tijd de huurder in het pand mag blijven. Of anders is de verhuurder het niet eens met het verzoek, en dan zal de huurder zich tot de vrederechter moeten wenden. De vrederechter zal mogelijk een verlenging toestaan maar zal hierbij wel het belang van beide partijen afwegen.

ADVIES

U bent verhuurder. Weeg af of de reden die de huurder inroept een gewettigde reden is (zie hierna). Alleen eigenlijk met een aangetekende aanvraag tot verlenging moet u rekening houden. Ook is het best mogelijk dat u slechts gedeeltelijk op de huurder zijn aanvraag ingaat. De huurder vraagt vier maanden verlenging, en u stelt bv. twee maanden voor. Misschien is zo een akkoord beter dan dat u de verlenging overlaat aan de vrederechter, die misschien wel het verzoek van de huurder volledig inwilligt.

U bent huurder. Wenst u gebruik te maken van de verlenging wegens buitengewone omstandigheden, dan moet u deze aanvraag uiterlijk één maand voor het einde van de lopende huurovereenkomst, richten tot de verhuurder. Doe dit bij voorkeur met een aangetekende brief. Zo creëert u een bewijs. Dus als huurder stelt u deze vraag om verlenging best zo snel mogelijk. Belangrijk om weten is dat op de verlenging geen maximumtermijn staat. U kan zelfs éénmaal vragen om de verlenging te hernieuwen.

WETTEKST

Artikel 11 Woninghuurwet
Wanneer een huurovereenkomst vervalt of eindigt ten gevolg van een opzegging, kan de huurder, die het bewijs levert van buitengewone omstandigheden, om een verlenging verzoeken. Deze verlenging wordt, op straf van nietigheid, uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur aan de verhuurder gevraagd bij een ter post aangetekende brief. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter, rekening houdend met de belangen van de twee partijen, onder meer met de eventuele hoge leeftijd van een van de partijen, de verlenging toestaan. Hij stelt de duur ervan, die bepaald moet zijn, vast. De rechter, kan in dit geval, indien hij het billijk acht, op verzoek van de verhuurder eveneens een verhoging van de huurprijs toestaan, en de vergoeding die bij toepassing van artikel 3,§4, verschuldigd is, beperken of opheffen.
Slechts een aanvraag om hernieuwing van de verlenging kan worden ingediend onder dezelfde voorwaarden. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter deze verlenging toestaan eveneens onder dezelfde voorwarden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…