WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEID ?

ANTWOORD

De “bijzondere omstandigheden” staan niet in de wet opgesomd. Onder “bijzondere omstandigheden” verstaat men onvoorziene noodsituaties en bepaalde moeilijkheden die een beëindiging van de huur op dat moment zeer nadelig maken voor de huurder. De klassiekers zijn o.m. de hoge leeftijd van de huurder, zwangerschap, ziekte, overlijden van een gezinslid van de huurder, plotse werkloosheid… Maar ook bv. omdat de nieuwe woning van de huurder, die gebouwd of verbouwd wordt, nog niet klaar is.

ADVIES

U bent verhuurder. U moet weten dat u zomaar niet elke reden moet aanvaarden. De vuistregel is dat de ingeroepen omstandigheden, in de eerste plaats niet te wijten mag zijn aan de nalatigheid of de fout van de huurder zelf. Als de huurder zijn nieuwe woning niet tijdig klaar is wegens geldproblemen bv. dan is dit geen geldige reden om in te roepen. Ook ouderdom op zich is geen reden om een verlenging wegens buitengewone omstandigheden in te roepen. Maar wel bv. de hoge leeftijd van de huurder die op een wachtlijst staat voor een rusthuis.

U bent huurder. Als de verhuurder niet wenst in te gaan op uw verzoek, probeer dan desnoods toch een akkoord te bereiken met de verhuurder en bv. aan te sturen op een kortere verlenging dan u eerst in gedachten had. Want het is dus wel degelijk zo, dit staat zelfs in de wet, dat de vrederechter bij discussie steeds zal rekening houden met de belangen van huurder én verhuurder. Dit betekent dat de vrederechter in principe alleen de verlenging toestaat als het belang van de huurder doorweegt op dat van de huurder.

WETTEKST

Artikel 11 Woninghuurwet
Wanneer een huurovereenkomst vervalt of eindigt ten gevolg van een opzegging, kan de huurder, die het bewijs levert van buitengewone omstandigheden, om een verlenging verzoeken. Deze verlenging wordt, op straf van nietigheid, uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur aan de verhuurder gevraagd bij een ter post aangetekende brief. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter, rekening houdend met de belangen van de twee partijen, onder meer met de eventuele hoge leeftijd van een van de partijen, de verlenging toestaan. Hij stelt de duur ervan, die bepaald moet zijn, vast. De rechter, kan in dit geval, indien hij het billijk acht, op verzoek van de verhuurder eveneens een verhoging van de huurprijs toestaan, en de vergoeding die bij toepassing van artikel 3,§4, verschuldigd is, beperken of opheffen.
Slechts een aanvraag om hernieuwing van de verlenging kan worden ingediend onder dezelfde voorwaarden. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter deze verlenging toestaan eveneens onder dezelfde voorwarden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…