WANNEER IS EEN HERZIENING VAN DE HUURPRIJS MOGELIJK ?

ANTWOORD

Zoals we hiervoor zagen kan tijdens de looptijd van de huurovereenkomst en ook bij de eventuele verlengingen, de huurprijs niet worden aangepast (lees : verhoogd), tenzij in de volgende twee specifieke gevallen. Ofwel moet de normale huurwaarde met minstens 10 % zijn gestegen door werken die de verhuurder uitvoerde. De normale huurwaarde is niet hetzelfde als de bedongen huurprijs. Bij de aanvang van het contract kan er effectief een lagere huur dan de normale huurprijs gevraagd zijn omdat de huurder zelf bv. enkele dingen gaat opknappen. Het mag ook niet gaan om werken die uitgevoerd werden door de verhuurder om de woning in overeenstemming te brengen met de minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Ofwel kan er door de verhuurder een herziening van de huurprijs bekomen worden, als de huurwaarde van het pand met minstens 20 % is gestegen. Dit ten gevolge van “objectieve omstandigheden”. Wat wil dit zeggen ? Door bv. een verbetering van de woonomgeving . prijsstijging op de vastgoedmarkt… Verhuurder en huurder kunnen in principe niet afzien van dat recht op huurherziening, tenzij in een zgn. “renovatiecontract” (zie verder) of in een zgn. “levenslang huurcontract”.

ADVIES

U bent verhuurder. Als u als verhuurder van mening bent dat er sprake kan zijn van een huurprijsherziening op basis van één van de hiervoor besproken mogelijkheden, wat doet u dan best ? Het eenvoudigste is dat u de huurder overtuigt om meer huur te betalen. Volgens de woninghuurwet kunnen huurder en verhuurder in onderling akkoord enkel de huurprijs aanpassen tussen de negende en de zesde maand vóór het verstrijken van elke driejarige periode. Dit is zo voorzien om te vermijden dat de verhuurder, de huurder tegen het einde van de huurtermijn onder druk zou kunnen zetten. Sluit u een akkoord buiten deze periode, dan is dit nietig, zelfs als de huurder reeds gedurende een (min of meer) lange termijn deze nieuwe huur betaalde. Stel dat er in het vijfde jaar werd overeengekomen de huur op te slaan. Gevolg ? De huurder kan van de ene dag op de andere beslissen de huuropslag niet meer te betalen. Bovendien kan de huurder nog de ten onrechte te veel betaalde huur terugvorderen. Als u met de huurder overeenkomt de huur aan te passen, maak dan een addendum aan het huurcontract op waarin u verklaart dat voortaan de huur zoveel  … bedraagt. Huurder en verhuurder ondertekenen samen dit addendum. Wordt er een nieuwe huurprijs bepaald, dan geldt deze pas vanaf de aanvang van de volgende driejarige periode. De herziene huurprijs zal tevens de basishuurprijs vormen bij de volgende indexaanpassingen.

U bent huurder. Vindt u de voorgestelde prijsverhoging ten onrechte, dan moet u weten dat de verhuurder u deze zomaar niet kan opleggen of u voor uw weigering uit het pand kan zetten. Bereikt u immers geen onderling akkoord, dan moet de verhuurder zich wenden tot de vrederechter. Ook nu moet hij de zaak inleiden tussen de zesde en de derde maand vóór het verstrijken van de lopende driejarige periode. De verhuurder zal bovendien zijn vraag moeten hard maken. Zijn er bv. werken door de verhuurder uitgevoerd, dan zal hij bv. aan de hand van foto’s van de toestand voor en na de werken, bestekken, facturen… de voorgestelde huurstijging moeten hard maken.

WETTEKST

Artikel 7 Woninghuurwet
“Partijen kunnen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter een herziening van de huurprijs toestaan indien blijkt dat de normale huurwaarde van het goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minsten twintig procent hoger of lager is dan de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs. Hij kan tevens een verhoging van de huurprijs toestaan aan de verhuurder die bewijst dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed met ten minste tien percent van de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs is gestegen ten gevolge van werken die op zijn kosten in het gehuurde goed zijn uitgevoerd, met uitzondering van de werken die noodzakelijk waren om het goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van artikel 2, eerste lid. De rechterdoet uitspraak naar billijkheid.De vordering kan slechts worden ingesteld tussen de zesde en de derde mand voor het verstrijken van de driejarige periode”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…