De bedrijfsleider (al dan niet samen met zijn of haar partner) koopt het onroerend privé aan en hij zal het vervolgens verhuren aan de vennootschap. De vennootschap zal de verhuurder (o.a. haar bedrijfsleider) hiervoor vergoeden.  Maar de huur die de bedrijfsleider mag aanrekenen om als onroerend inkomen belast te worden, mag niet meer bedragen dan 5/3 x (niet geïndexeerd) KI x revalorisatiecoëfficiënt (AJ 2009: 3,75) ofwel 6,25 x (niet geïndexeerd) KI. 

Het gedeelte dat deze grens overschrijdt zal worden geherkwalificeerd als een beroepsinkomen.  En dit met alle gevolgen vandien : een hogere fiscale druk, mogelijk ook nog een verhoging qua sociale zekerheidsbijdragen en intresten van een (hypothecaire) lening kunnen niet in mindering van het geherkwalificeerd inkomen gebracht worden. Maar let op.  Deze regel geldt enkel i.g.v. een verhuur door de bedrijfsleider (art 32 eerste categorie WIB 1992) aan de vennootschap. 

M.a.w. de partner van de bedrijfsleider, die wel eigenaar is doch geen bedrijfsleider, verhuurt ook een stuk aan de vennootschap.  Deze partner hoeft zich van deze regels niets aan te trekken.  Het huwelijkscontract is in deze discussie dus niet onbelangrijk (zie Com IB 32/24 en  PV nr 337 dd 23 december 1992, Thissen, Bull nr 727, p. 1312).   

Voorbeeld Gebouw is enkel eigendom van man  (gehuwd met scheiding van goederen).  Het niet geïndexeerd KI bedraagt 3.000 EUR en wordt voor 1/3 verhuurd aan de vennootschap, waar enkel de man bedrijfsleider is, voor 8.000 EUR per jaar. 

Scheiding van gdrn Man Vrouw
KI 3.000 / 3  = 1.000 0
Huur 8.000 0
Personenbelasting :    
Huurinkomen 5/3 x 3,75 x 1.000 = 6.250 0
Herkwalificatie bezoldiging 8.000 – 6.250 = 1.750 0

 Veronderstel echter dat zij niet met scheiding van goederen maar wel met het wettelijk stelsel gehuwd zijn.  Het gebouw behoort ook hier tot het eigen vermogen van de man. 

 

Wettelijk stelsel Man Vrouw
KI 3.000 / 3 x 50% = 500 3.000 / 3 x 50% = 500
Huur 8.000 x 50% = 4.000 8.000 x 50% = 4.000
Personenbelasting :    
Huurinkomen 5/3 x 3,75 x 500 = 3.125 4.000
Herkwalificatie bezoldiging 4.000 – 3.125 = 875 0

 Het (fiscaal) verschil tussen beide herkwalificaties bedraagt dan :

  • Scheiding van goederen : 1.750 x 53,5% (7% gemeentebelastingen) = 936 euro
  • Wettelijk stelsel : 875 x 53,5% (7% gemeentebelastingen) = 468 euro. 

M.a.w. een (jaarlijks) verschil van 468 euro.  En dan houden we nog geen rekening met de bijdragen sociale zekerheid.  Een wijziging van het huwelijksstelsel kan in deze dus een besparing opleveren, maar hou er wel rekening mee dat dit ook andere gevolgen heeft. 

Vooruitbetaling van de huur

Om een groter gedeelte van de winst van de vennootschap af te romen wordt er vandaag al eens gewerkt met het aanrekenen van een vooruitbetaalde huur. Dit omwille van verschillende redenen : het wegwerken rekening courant, het wegwerken van uitzonderlijke winst, het verminderen van het verlies van het verlaagd tarief VenB in het jaar van een dividenduitkering, enz … De huurfactuur kan door de vennootschap onmiddellijk in aftrek genomen worden.  Privé daarentegen wordt men niet onmiddellijk maar wel gespreid belast.  Dit werd immers opgenomen in de commentaar van de administratie (Com IB 49/13 en Com IB 13/5) en het werd ook vrij recent goedgekeurd door de rechtbank van Hasselt (Rb Hasselt 13 oktober 2004). De vraag hierbij is ook wat de impact m.b.t. de huurherkwalificatie is. 

Ook hier wordt de mogelijke herkwalificatie van huur in een beroepsinkomen gespreid in de tijd.  Dit lezen we in een parlementaire vraag (Vraag nr 87 Mevrouw Pieters, 6 november 2003, V&A Kamer 2003-04, nr 23, 8 maart 2004, 3504.). 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…