Actualiteit – Vlaamse gewest.

 Ambtshalve vermindering van de boeten bij abattement en meeneembaarheid.  

Sinds 1 januari 2002 zijn er in het Vlaamse gewest belangrijke verminderingen van registratierechten bij de aankoop van een hoofdverblijfplaats. Het abattement: bij de aankoop van een eerste hoofdverblijfplaats wordt de heffingsgrondslag verminderd met € 12.500. Dit geeft een maximum voordeel van € 1.250 (gewone tarief), en  € 625 bij de aankoop van een bescheiden woning. De meeneembaarheid: bij de aankoop van een nieuwe hoofdverblijfplaats worden vroeger betaalde registratierechten tot maximum € 12.500 verrekend.

 Voorwaarden.

Deze verminderingen worden niet zomaar gegeven. Er zijn heel wat voorwaarden aan verbonden. Het betreft zowel voorwaarden op het ogenblik van de aankoop bv. geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom hebben (abattement) of vermelding van de te verrekenen rechten (meeneembaarheid); als voorwaarden die achteraf moeten nagekomen worden bv. vestiging van de hoofdverblijfplaats binnen een bepaalde termijn (geldt voor beide verminderingen).

 Hoge boeten.

Bij niet nakoming van die voorwaarden moeten uiteraard de aanvullende rechten betaald worden. Daarnaast was er ook een boete voorzien gelijk aan die aanvullende rechten. Deze boete werd niet automatisch verminderd. U kon wel een verzoekschrift richten tot de administratie om de kwijtschelding of maximale vermindering  van die boete te vragen. Dit is opmerkelijk omdat voor de meeste boeten inzake registratie- en successierecht een barema bestaat die de boete ambtshalve verminderd bv. bij een tekortschatting of laattijdige registratie.

 Nieuw: het barema.

Zoals het besluit van 14 mei 2004 (B.S. 6 augustus 2004) zegt is met het oog op de rechtszekerheid een uniforme regeling van deze boeten wenselijk. Deze vermindering volgens het barema moet door de Administratie verplicht worden toegepast. De Ontvanger moet het niet langer overmaken naar zijn gewestelijke directeur. Hij kan en moet onmiddellijk dit barema toepassen. Voor de belastingplichtige is dit goed nieuws. Toch lijken deze verminderde boeten op het eerste zicht hoger te zijn dan de andere verminderde boeten (K.B. 27 augustus 1993). Een overzicht van de thans verlaagde boeten vindt u op een andere bladzijde van dit nummer.

U kunt nog altijd een verzoekschrift doen indien er gegronde redenen zijn voor een volledige kwijtschelding of grotere vermindering. Maar dit zal zelden toegestaan worden.

 Vanaf wanneer.

Deze nieuwe regeling heeft uitwerking op 6 augustus 2004 nl. de datum van de publicatie in het Staatsblad. Maar ook voor akten van voor deze datum kan dit verminderd tarief als leidraad dienen. Dit werd trouwens in 1987 op deze wijze toegepast bij de invoering van het eerste barema. Bovendien kan ook verwezen worden naar het algemeen rechtsbeginsel van de onmiddellijke toepassing van een lichtere (geld)straf. U hebt er dus alle belang bij om in een lopend dossier die vermindering te vragen. Wanneer u intussen -voor een geval van voor 6 augustus 2004- betaald hebt, dan zal u normaal geen teruggave van die boete bekomen.

 

Vanaf 6 augustus 2004 worden automatisch de verminderde boeten bij de aankoop van een hoofdverblijfplaats (abattement en meeneembaarheid) toegepast.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…