KAN MEN EEN HUURCONTRACT VAN KORTE DUUR VROEGTIJDIG OPZEGGEN ?

ANTWOORD

Een huurcontract van korte duur kan in principe niet vroegtijdig opgezegd worden. Dus ook niet voor het zgn. “eigen gebruik” (zie hiervoor). Als de verhuurder zelf of zijn naastbestanden het pand wensen te betrekken dan is dit geen reden om het huurcontract vroegtijdig te kunnen beëindigen. Ook zij zullen moeten wachten tot het einde van het huurcontract. Bepalingen die in het huurcontract van korte duur dit wel zouden voorzien, zijn eigenlijk niet geldig. Zit de huurder na het einde van de korte duur nog in het pand, de verhuurder vergat hem bv. op te zeggen, dan is er op dat ogenblik een standaard woninghuur ontstaan (zie volgende pagina).

ADVIES

U bent verhuurder. Als de huurder toch vroeger weggaat (zie hierna), dan zou uw huurder in principe de nog lopende huurtermijn moeten uitdoen. Om hierover een procedure te vermijden voor de vrederechter, kan u bv. al in de huurovereenkomst van korte duur voorzien dat de huurder die vroegtijdig weggaat drie maanden huur moet betalen. Er bestaat dan een grote kans dat de huurder deze schadevergoeding betaalt, zonder dat u als verhuurder effectief hoeft te procederen. Veel huurders zullen voor deze schadevergoeding kiezen in plaats van een proces te riskeren. Blijf als huurder redelijk en beperk de schadevergoeding tot bv. drie maanden huur en niet bv. zes maanden huur.

U bent huurder. Als u als huurder een huurcontract afsloot voor bv. twee of drie jaar, kan u er dan als huurder bv. na één jaar eronderuit. In principe kan ook de huurder geen vroegtijdig einde maken aan het huurcontract en moet u dus de termijn van het kortlopend huurcontract uitdoen(dus max. drie jaar). Uiteraard mogen huurder en verhuurder steeds beslissen om in onderling overleg vroegtijdig een einde te maken aan het contract.

WETTEKST

Artikel 3 § 6 Woninghuurwet
In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst schriftelijk worden gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar… Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn. Zij wordt beëindigd mits een van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent. Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst, wordt bij ontstentenis van een tijdig betekende opzegging of indien de huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde partijen, de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden… In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte duur.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…