KAN MEN EEN HUURCONTRACT AFSLUITEN VOOR KORTER DAN NEGEN JAAR ?

ANTWOORD

Ja, de regel is wel dat huurovereenkomsten met betrekking tot een hoofdverblijfplaats geacht worden aangegaan te zijn voor negen jaar, maar hier kan van worden afgeweken. Zo kan men een huurcontract afsluiten voor een duur die korter is of gelijk is aan drie jaar. Dergelijk contract moet schriftelijk gesloten zijn. Als dit niet het geval is, dan gaat men er van uit dat de huurovereenkomst is afgesloten voor negen jaar. Als men een contract voor korte duur afsluit, dus bv. 1, 2 of 3 jaar, 15 maanden … dan kan deze overeenkomst niet vroegtijdig beëindigd worden. Tenzij dit contractueel zo overeengekomen is.

Zo een contract van korte duur kan slechts éénmaal, schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden verlengd worden. Een contract van één jaar kan bv. nog één keer verlengd worden maar deze verlenging hoeft niet voor één jaar te zijn maar kan bv. voor twee jaar zijn of voor 3 maanden desnoods. Zo zijn bv. de volgende combinaties denkbaar : 1 jaar – 2 jaar (één jaar, en verlengd met twee jaar); 2-1: 1-1 maar niet bv. 1- 1 – 1 jaar (want dan is er sprake van tweemaal verlenging en dit mag niet).

ADVIES

U bent verhuurder. Een huurcontract van korte duur (bv.. 2 jaar) eindigt, in tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt, niet automatisch na twee jaar in ons voorbeeld. De verhuurder die een einde wenst te maken aan het contract zal drie maanden vóór het einde van de huur moeten opzeggen. Doet de verhuurder dit niet, dan wordt de huur automatisch een negenjarige huur. De aanvangsdatum van deze negenjarige huur, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijk huurovereenkomst van korte duur in werking trad (dus de overeenkomst is dan in het vierde jaar). Zet ook in uw huurcontract van korte duur een clausule, dat bv. het éénjarig contract bij gebrek aan opzeg door één van beide partijen automatisch met één jaar verlengd wordt. Doet u dit niet dan is het een stilzwijgende verlenging en ontstaat er weer een negenjarig contract. Dat betekent dat u, als verhuurder, in principe slechts een ongemotiveerde opzeg kunt geven zes maanden vóór het einde van het derde of zesde jaar en tegen betaling van resp. zes of negen maanden huur.

U bent huurder. Een huurovereenkomst van korte duur, is dus niet opzegbaar voor het einde van de duurtijd. Een contract voor drie jaar loopt drie jaar en daarmee uit. Opzegmogelijkheden wegens eigen gebruik e.d. zijn hier niet mogelijk. Natuurlijk kunnen beide partijen steeds in onderling overleg een vroegtijdig einde maken aan het huurcontract.

WETTEKST

Artikel 3 § 6 Woninghuurwet
In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst schriftelijk worden gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar… Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn. Zij wordt beëindigd mits een van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent. Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst, wordt bij ontstentenis van een tijdig betekende opzegging of indien de huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde partijen, de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden… In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte duur.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…