KAN DE VERHUURDER U OPZEGGEN OMDAT HIJ HET PAND GAAT VERBOUWEN ?  

ANTWOORD

De verhuurder kan inderdaad op het einde van elke driejarige periode opzeggen met een vooropzeg van zes maanden., indien hij van zin is te verbouwen. Er moeten wel een aantal voorwaarden worden nagekomen. De verhuurder moet :
° verbouwen overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften;
° hij moet werken uitvoeren aan het eigenlijke woongedeelte van de huurder; anders gesteld de werken moeten van die aard zijn dat het voor de huurder onmogelijk is in het appartement te blijven wonen gedurende de werken;
° de kostprijs van de werken moet meer dan drie jaar huur bedragen;
° de verhuurder moet ook bepaalde stukken kunnen voorleggen, of een beschrijving van de werken met gedetailleerde kostenraming, of een bestek, of een aannemingsovereenkomst.

ADVIES

U bent verhuurder. Het is voor de verhuurder niet vereist dat hij al stukken waarvan hoger sprake, al in zijn bezit heeft op het ogenblik dat hij opzegt. Het is voldoende dat hij over deze stukken beschikt op het ogenblik dat de werken aanvangen. Ook is het zo dat het helemaal niet hoeft te gaan om noodzakelijke of dringende werken. Het is voldoende dat het om bv. verfraaiingswerken gaat. Is er een huurcontract gesloten van bepaalde duur (bv. drie jaar), dan heeft de verhuurder deze opzegmogelijkheid voor verbouwingen niet.

U bent huurder. De verhuurder moet duidelijk vermelden in zijn opzeggingsbrief dat hij u opzegt met het oog op de verbouwing of de verfraaiing van het door u gehuurde appartement. Als de verhuurder dit vergeet, is er sprake van een ongemotiveerde opzeg met betaling van een schadevergoeding van 9 of 6 maanden huur . De verhuurder moet met de werkzaamheden beginnen binnen de zes maanden ná het einde van de opzegtermijn. Verder is het zo dat de werken moeten beëindigd worden binnen de 24 maanden ná het einde van de opzegtermijn. Wanneer de verbouwingen niet tijdig zijn aangevangen of beëindigt, dan heeft de huurder recht op een vergoeding van 18 maanden huur !

WETTEKST

Artikel 3 § 3 Woninghuurwet
“Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden indien hij voornemens is het onroerend goed of een gedeelte ervan weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren, op voorwaarde dat die werkzaamheden :
° worden uitgevoerd met eerbiediging van de bestemming van het goed die voortvloeit uit de wets- en verordeningsbepalingen inzake stedenbouw;
° worden uitgevoerd aan het door de huurder bewoonde gedeelte en;
………….
De verhuurder moet aan de huurder kennis geven van, ofwel de hem verleende bouwvergunning, of een omstandig bestek, of een beschrijving van de werkzaamheden met een gedetailleerde kostenraming, of een aannemingsovereenkomst.
De werken moeten worden aangevat binnen zes maanden en worden beëindigd binnen 24 maanden  na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder …”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…