HUURWAARBORG BETAALD, ALLES BETAALD ?

ANTWOORD

Bij het einde van de huur wordt er bv. geen noemenswaardige huurschade vastgesteld en de huurder krijgt de huurwaarborg terug betaalt. Betekent dit nu dat de huurder van alle verplichtingen is ontslagen ? Wat als er bv. korte tijd nadat het pand is vrijgemaakt de nieuwe huurder toch nog ernstige huurschade vast stelt. Kan de verhuurder zich dan opnieuw richten tot de huurder ? Kan dit nog ? Betekent de vrijgave van de huurwaarborg niet dat er geen onkosten meer zijn in het appartement en dat het in goede staat is terug gegeven ? Kan de huurder nog verplicht worden tot het betalen van deze later ontdekte huurschade ?

De meeste huurcontracten vermelden : “dat bij het einde van de huurovereenkomst de waarborg en de interesten worden overgemaakt van de huurder voor zover hij al zijn verplichtingen nakwam”. Er bestaat dus zoiets als een “vermoeden” dat de huurder ontslagen is van alle verantwoordelijkheid van zodra de huurwaarborg is afgerekend. Dus in principe kan de verhuurder niet veel meer doen na het vrijgeven van de huurwaarborg.

ADVIES

U bent verhuurder. Stel een afzonderlijk document op bij de terugbetaling van de huurwaarborg. Gebruik de uittredende plaatsbeschrijving als basis van de overeenkomst tot terugbetaling van de waarborg. Om uw rechten als verhuurder te vrijwaren kan de volgende formule toegevoegd worden aan de plaatsbeschrijving : “De waarborg wordt vrijgegeven onder voorbehoud van recht op aanrekening van eventuele thans onzichtbare en verborgen schade en herstellingen te wijten aan de huurder buiten degene beschreven in de voorafgaande plaatsbeschrijving bij uittrede.”

U bent huurder. Als er geen afzonderlijk documentje werd opgemaakt (zie hiervoor) mag u er gerust in zijn. Na de terugbetaling van de waarborg, kan de verhuurder u eigenlijk niet veel meer doen.

WETTEKST

Artikel 10 Woninghuurwet
“Indien de huurder … ter nakoming van zijn verbintenissen een waarborg stelt die bestaat in een som geld, mag deze een bedrag gelijk aan drie maanden huur niet overtreffen.
Deze waarborg moet bij een financiële instelling op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder worden geplaatst ; de interest wordt gekapitaliseerd ….
Wanneer de verhuurder in het bezit is van de waarborg en nalaat deze te plaatsen … , zijn evenwel de wettelijke intresten op het bedrag van de waarborg verschuldigd”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…