UITBRENG IN NATURA  Registratierechten

Bij de sluiting van de vereffening van een vennootschap kan de vereffenaar onroerende goederen van de vennootschap toebedelen aan één of meer vennoten van de vennootschap in vereffening.  De sluiting met toewijzing van een onroerend goed dient notarieel te worden vastgesteld. Algemene regel is dat bij die toewijzing het evenredig registratie­recht dat van toepassing is bij verkopen, moet betaald worden op de overeengekomen waarde met als minimummaatstaf van heffing, de verkoopwaarde van het goed.   Voor de BVBA, VOF (vennootschap onder firma), Comm.V (gewone commanditaire vennootschap), en LV (landbouwvennootschap) bestaan volgende uitzonderingsregels:  
1. Verkrijging door alle vennoten samen.  De afgifte van onroerende goederen door de vereffenaar aan al de vennoten (in verhouding tot hun aandelenbezit), is slechts onderworpen aan het algemeen vast recht van 25 EUR.  De heffing van evenredige registratierechten wordt uitgesteld tot bij de latere toebedeling van de goederen aan één of meer vennoten.  Bij die latere toebedeling aan één of meer vennoten moet dan wel het evenredig registratierecht betaald worden.  En dat zal het verdelingsrecht zijn in de hypothesen geschetst onder punt 2.  

2. Het evenredig registratierecht bedraagt slechts 1 % (verdelingsrecht) indien een onroerend goed bij de verdeling wordt verkregen door een vennoot (of zijn erfgenamen)
–    die dat goed destijds heeft ingebracht,
–    of die vennoot was op het ogenblik dat de vennootschap het onroerend goed verkreeg met betaling van het toen voor verkopingen bepaalde registratierecht (mutatierecht).  Bijzonderheden in verband met de uitzonderingsregel Gedeeltelijke vereffeningOok bij een onttrekking tijdens het bestaan van de vennootschap, naar aanleiding van een kapitaalvermindering in natura, waarbij onroerende goederen aan alle vennoten samen overgaan en dat naar verhouding van hun rechten, kan tegen het tarief van 1% toebedeeld worden aan een vennoot die valt onder een van de voormelde uitzonderingsregels. Gebouwen opgericht door de vennootschapIndien destijds een grond werd ingebracht of door de vennootschap werd aangekocht, en de vennootschap heeft er achteraf gebouwen opgericht, dan is het tarief van 1 % van toepassing op het ganse onroerend goed (het vormt immers een geheel door het recht van natrekking). Eénpersoons-BVBA

Indien een onroerend goed wordt toebedeeld aan de enige vennoot die valt onder een van de voormelde uitzonderingsregels, is geen evenredig registratierecht, maar enkel het vast recht van 25 EUR verschuldigd.

 Omzetting in BVBAWanneer een NV of Comm. VA wordt omgezet in een BVBA, kan bij de toebedeling van een onroerend goed het tarief van 1 % van toepassing zijn, zelfs indien het goed ingebracht werd in de NV of door de NV destijds aangekocht werd.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…