Een verwerving onder opschortende voorwaarde komt regelmatig voor: de koper is nog niet zeker van de hypothecaire lening; er is geen bodemattest bij de ondertekening van de compromis; er moeten nog vergunningen of stedenbouwkundige gegevens opgevraagd worden bv. verkaveling. Een onderhandse akte onder opschortende voorwaarde is zelfs niet verplicht te registreren, dit kan dus uitgesteld worden tot de voorwaarde is vervuld. Dan moet de registratie binnen de vier maanden gebeuren. 
 
Gevolgen registratie.

Wordt een overeenkomst onder opschortende voorwaarde geregistreerd, dan is enkel het algemeen vast recht (€ 25) verschuldigd. De administratie is hierdoor wel op de hoogte van deze overeenkomst, en zal nagaan of die opschortende voorwaarde verwezenlijkt wordt. Wordt de akte niet spontaan aangeboden, dan zal U naast de rechten, ook een boete wegens laattijdige registratie moeten betalen.  
 

Achtereenvolgende overdrachten?

U kunt een voorwaardelijk recht echter ook overdragen d.w.z. U verkoopt “het onroerend goed” dat u onder een opschortende voorwaarde hebt verworven, aan iemand anders. Het is absoluut noodzakelijk dat dit gebeurt voor de vervulling van die opschortende voorwaarde. In het vakjargon wordt dit een verkoop “hangende de voorwaarde” genoemd. 
 

Gevolg.

Op deze opeenvolgende verkopen onder opschortende voorwaarde moet slechts éénmaal belastingen betaald worden. Enkel de laatste overdracht is aan het evenredig registratierecht (in principe 12,5% of 10% in het Vlaamse Gewest) onderworpen. Dit is uiteraard financieel voordelig.

Soms kan U zelfs creatief gebruik maken van deze mogelijkheid. U hebt een aankoop gedaan in persoonlijke naam, onder opschortende voorwaarde van een blanco bodemattest. Vooraleer U dit attest ontvangen hebt, vindt U het interessanter dat Uw kinderen, of Uw vennootschap het onroerend goed verwerven. U kunt deze onroerende schuldvordering aan hen overdragen.

Enkel deze overdracht in voordeel van uw kinderen, of vennootschap zal belast worden. 
 

Zelfs verbreken.

Een overeenkomst kan “hangende de voorwaarde” door de partijen in onderling akkoord verbroken worden. Dan zal er na vervulling van de voorwaarde helemaal niets moeten betaald worden. Immers deze rechten waren voor de overheid nog niet verworven. In de praktijk komt dit regelmatig voor nl. in een regeling echtscheiding onderlinge toestemming wordt de gezinswoning toebedeeld aan bv. de man. Tijdens de procedure wordt dit onroerend goed verkocht aan iemand anders. Bij het definitief worden van de echtscheiding moet er geen verklaring ingediend worden. Ander voorbeeld: samenwoners kopen een villa met beding van aanwas, na enige tijd vertroebelt de relatie en de villa wordt verkocht aan iemand anders, of één van de samenwoners verwerft het aandeel van de partner. Ook hier zal bij vervulling van de voorwaarde -dikwijls het overlijden van de partner- geen enkel registratierecht moeten betaald worden. 
 

Eigendomsoverdracht.

In een compromis wordt vaak vermeld dat de eigendom van het onroerend goed slechts over gaat op de koper bij het verlijden van de notariële akte. Dit is nooit een opschortende voorwaarde, maar een opschortende tijdsbepaling. Op deze overeenkomst zijn de registratie-

rechten onmiddellijk opeisbaar, en is een overdracht “hangende de voorwaarde” uitgesloten. Bijgevolg zou bij wederoverdracht twee keer registratierechten verschuldigd zijn. Dus een dure aangelegenheid! 
 

Bij achtereenvolgende verkopen “hangende de voorwaarde” zijn er enkel op de laatste verrichting registratierechten verschuldigd. 
 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…