1.Is het eigenlijk verplicht om een huurcontract te registreren ?

Ja, men is verplicht een geschreven huurcontract voor onroerende goederen te laten registreren op het registratiekantoor van de plaats waar het onroerend goed gelegen is, en dit binnen de vier maanden na ondertekening van het contract.

2. Wat is de boete als een huurcontract niet of laattijdig wordt geregistreerd ?

U zal bij laattijdige registratie gewoon de verschuldigde registratierechten moeten betalen, vermeerderd met de wettelijke interesten (7 % per jaar). Deze interest begint te lopen vier maanden na de ondertekening van het contract en bedraagt wel minimaal 10 % van de verschuldigde rechten.

3. Wat is het belang van de registratie van een huurcontract ?

Door de registratie van een huurcontract krijgt dit contract een “vaste datum”. De huur wordt dan tegenstelbaar aan derden. Dit kan bijvoorbeeld een eventuele koper zijn.

4. Wat kost de registratie van een huurcontract ?

Gaat het om een huurcontract waar men zijn hoofdverblijf heeft, dan betaalt u het zgn. algemeen vast recht van € 25. Woont men niet in het gehuurde goed (bv. een garagebox) of een handelspand, dan betaalt u 0,2 % registratierechten berekend op de verschuldigde huurprijs voor de duur van het contract. Hierbij moeten de lasten geteld worden die opgelegd zijn aan de huurder.

Gaat het om en huurcontract van onbepaalde duur, dan betaalt u 0,2 % van de huurprijs en eveneens de aan de huurder opgelegde lasten voor een periode van tien jaar.

Wat bij gemengd gebruik ? Wat als u een deel van de woning beroepsmatig gebruikt. U betaalt dan 0,2 % registratierecht op de totale huurprijs. Als u echter in het huurcontract een duidelijke opsplitsing maakt tussen het woon- en beroepsgedeelte, dan betaalt u € 25 voor het woongedeelte en 0,2 % op de rest.

5. Hoeveel exemplaren van het huurcontract moet ik laten registreren ?

Het is voldoende dat u één origineel exemplaar heeft van het huurcontract en één voor echt verklaard exemplaar. De Minister van Financiën heeft dit bevestigd. Dus u maakt best drie exemplaren van een huurcontract, waarvan twee exemplaren bestemd zijn voor de partij die gehouden is tot registratie.

6. Wie is verplicht tot registratie ?

Volgens de wet rust de verplichting op beide partijen, huurder én verhuurder.Elke partij is dan ook volledig aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde registratierechten. Maar meestal wordt contractueel bepaald dat de huurder voor de registratierechten instaat.

7. Hoe kunt u besparen bij de huurhernieuwing van een handelshuurcontract ?

Zoals u weet moet u de handelshuurhernieuwing via een aangetekend schrijven aanvragen tussen de 18de en de 15de maand voor het einde van de lopende handelshuur. Ook zo een handelshuurhernieuwing moet u registreren. U kunt echter aanzienlijk besparen op uw handelshuurhernieuwing. Hoe ?

U kan gewoon de aangetekende brief met het verzoek tot huurhernieuwing laten registreren, dit in plaats van het handelshuurcontract. Het voordeel is dat u dan slechts het algemeen vast recht betaalt van € 25.

8. Hoeveel tijd heb ik om mijn huurcontract te laten registreren ?

De registratie van een huurcontract is altijd mogelijk. Bent u te laat (na vier maanden) dan moet u wel een boete betalen. De boete moet u naast de gewone registratierechten betalen en bedraagt minimum 1/10de en maximum 5/10de van de ontdoken rechten.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…