WAT IS DE OMVANG VAN DE HUURWAARBORG ?

ANTWOORD

Als de huurwaarborg in de woninghuur bestaat uit een som geld, mag er niet meer dan drie maanden huur als waarborg gevraagd worden. Het gaat om de netto huur zonder kosten. Van deze regel kan in het huurcontract niet afgeweken worden, de verhuurder kan bv. geen vier maanden huur vragen. Bovendien moet dit geld worden gestort op een geblokkeerde rekening en zijn de intresten voor de huurder. Deze intresten worden gekapitaliseerd tegen de normale marktrente op het einde van de huur, en worden bij het vrijmaken van de huur worden overhandigd aan de huurder.

ADVIES

Bent u verhuurder. Als u als verhuurder de drie maanden huurwaarborg wat weinig vindt (het is bv. een buitengewoon mooi en net gerestaureerd pand) dan kan u een grotere huurwaarborg vragen, als u geen waarborg in geld vraagt. U kan als verhuurder perfect vragen aan de huurder om een waarborg te geven door afgifte van obligaties, aandelen, goud … of een bankgarantie.

Bent u huurder. Als huurder is het voor u het meest aangewezen gewoon een waarborg te betalen in geld op een geblokkeerde rekening. Wenst de verhuurder meer waarborg dan drie maanden, en u vindt dit gerechtvaardigd, werk dan bij voorkeur met een bankgarantie. Als de verhuurder nalaat de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening te zetten, wijs dan de verhuurder op zijn verplichting. Vanaf het ogenblik dat de huurder bij bv. aangetekend schrijven zijn verhuurder op deze tekortkoming wijst, heeft u als huurder recht op de wettelijke interest (nu 7 % per jaar) tot op het moment dat de borg correct is geplaatst

WETTEKST

Artikel 10 Woninghuurwet
“Indien de huurder … ter nakoming van zijn verbintenissen een waarborg stelt die bestaat in een som geld, mag deze een bedrag gelijk aan drie maanden huur niet overtreffen.
Deze waarborg moet bij een financiële instelling op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder worden geplaatst ; de interest wordt gekapitaliseerd ….
Wanneer de verhuurder in het bezit is van de waarborg en nalaat deze te plaatsen … , zijn evenwel de wettelijke intresten op het bedrag van de waarborg verschuldigd”.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…