WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN HOOFDVERBLIJF ?

 

ANTWOORD
Nergens in de wet is er bepaald wat een “hoofdverblijf” inhoudt. Het is dus een feitenkwestie. Men gaat er vanuit dat een huurder zijn hoofdverblijf heeft daar waar zijn “sociale belangen” samenkomen. Er wordt wel eens gezegd daar waar uw “pijp en sloeven staan”.

Niettemin is de inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister wél een belangrijke indicatie. Andere indicaties kunnen zijn : de manier van inrichting van de woning, het gas – en electriciteitsverbruik … inschrijving in sportclubs en verenigingen in de onmiddellijke omgeving, getuigenverklaringen …

De woninghuur is van toepassing zodra een huurder het gehuurde pand gebruikt als zijn hoofdverblijfplaats (zie verder). Uiteraard moet de verhuurder het eens zijn dat iemand de woning gebruikt als hoofdverblijfplaats. Is er geen sprake van een hoofdverblijfplaats, dan is de woninghuur niet van toepassing en dan geldt het zgn. gemeen huurrecht. Dit gemeen huurrecht biedt meestal echter minder bescherming aan de huurder.

De woninghuur kan zowel van toepassing zijn op schriftelijke als mondelinge huurovereenkomsten.

ADVIES

Bent u verhuurder. Sluit nogmaals uitdrukkelijk de hoofdverblijfplaats uit in alle huurcontracten van studentenkamers, vakantieverblijven enz., serviceflats enz., en geef er een reden voor op. Vermeld ook steeds waar de huurder dan zijn hoofdverblijf zal houden.

Bent u huurder. U mag als huurder wel tijdelijk afwezig zijn op uw hoofdverblijf, wegens bv. professionele redenen of door hospitalisatie. Uw hoofdverblijf speelt daardoor haar bijzonder statuut niet kwijt. Ook een studentenkot kan een hoofdverblijf vormen als u tenminste “sociaal en economisch” echt op eigen benen staat. Ook is het mogelijk dat u bv. eerst een studentenkamer of een klein flatje huurt als student en dat u  er na uw studies blijft wonen, en er dus uw hoofdverblijfplaats wenst te vestigen. Op dat ogenblik moet u wel de schriftelijke instemming van de verhuurder bekomen. In dat geval begint de woninghuurovereenkomst pas te lopen op de dag de toestemming werd verleend.

WETTEKST
Deze afdeling (de woninghuur) is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijf bestemt (art.  1 Woninghuurwet).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…