De praktijk wijst uit dat de nieuwe regeling in het Vlaamse Gewest bij de aankoop van een nieuwe hoofdverblijfplaats redelijk ingewikkeld is. Het is belangrijk dat de notaris of de makelaar weet wanneer een kandidaat koper aan de voorwaarden voldoet. Het gaat immers om een belangrijke besparing: bij abattement bedraagt het voordeel maximaal € 1.250, bij de meeneembaarheid gaat het om maximaal € 12.500.

 

Een woning met gemengd gebruik.
De bedoeling is een stimulans voor de aankoop van een hoofdverblijfplaats. Dikwijls wordt de aangekochte eigendom niet alleen gebruikt voor bewoning in enge zin, maar is er tevens een handel of vrij beroep in gevestigd. Thans werd beslist dat om pragmatische redenen er geen splitsing tussen het woon- en beroepsgedeelte moet gedaan worden. Vanaf het ogenblik dat de hoofdverblijfplaats in de aangekochte eigendom gevestigd zal worden, geniet men automatisch van de maximum bedragen.
Dit geldt even goed voor de rechten die u kan meenemen. Voorbeeld: u hebt in 1975 een huis met magazijn en tien garages gekocht, en betaalde daarop in totaal omgerekend € 15.000 registratierechten. U verkocht deze woning in januari 2003, en koopt een nieuwe hoofdverblijfplaats in september 2003. U kunt in dit geval € 12.500 rechten verrekenen, ook al waren de betaalde rechten in 1975, die sloegen op het woongedeelte niet zo hoog. 

 

Gerechtelijke onteigening.
Een gerechtelijke onteigening wordt gelijkgesteld met een zuivere verkoop. Indien u na de uitspraak een nieuwe hoofdverblijfplaats  koopt, dan kunt u de rechten die u destijds betaalde bij de verwerving van het onteigende goed meenemen. Verwittig bij de nieuwe aankoop uw notaris van deze onteigening, die kan dan de zaak grondig onderzoeken. Hebt u reeds voor de onteigening een nieuwe hoofdverblijfplaats gekocht; dan kunt u teruggave genieten.

Opgelet 1: het feit dat u destijds betaalde rechten kan meenemen, heeft geen invloed op de onteigeningsvergoeding, zelfs niet op de zogenaamde wederbeleggingsvergoeding.
Opgelet 2: u geniet van dezelfde voordelen, indien u minnelijk uw hoofdverblijfplaats verkoopt aan de overheid. Spreek erover met de ambtenaar, die de akte verlijdt.

 

Recht van opstal en abattement.
Indien een natuurlijke persoon een bouwgrond koopt, waarop hij achteraf een recht van opstal verleent aan een vennootschap, kan hij genieten van het abattement. Het is voldoende dat hij zijn hoofdverblijfplaats vestigt in de woning die de vennootschap op richt. Hij zou niet van het abattement genieten, als hij de blote eigendom koopt, en de vennootschap het vruchtgebruik. Immers bij abattement moet de volle eigendom door natuurlijke personen gekocht worden.
De koper van een bouwgrond, waarop reeds een woning, eigendom van iemand anders, is opgericht, kan ook genieten van het abattement. Koopt u echter de bouwgrond, waarop een woning door uzelf werd opgericht, dan kan u niet genieten van het abattement. Immers bent u reeds eigenaar van een voor bewoning aangewend of bestemd onroerend goed. 

 

Aankoop in blote eigendom en meeneembaarheid.
Een eigendom wordt aangekocht door een natuurlijke persoon voor de blote eigendom, en door een vennootschap voor het vruchtgebruik. De natuurlijke persoon zal zijn hoofdverblijfplaats vestigen in het aangekochte goed. Hij kan vroeger betaalde rechten meenemen; het is immers voldoende dat hij zich vestigt op de plaats van het aangekochte goed.  Dit moet niet gebeuren op grond van de aankooptitel. Het is zelfs mogelijk dat hij een huur betaalt aan de vennootschap. Dit komt regelmatig voor bij een eerste vestiging op latere leeftijd, waarbij een vroeger aangekochte woning verkocht wordt, en waarbij de prijs geïnvesteerd wordt in deze nieuwe industriële vestiging. 

  

Bij de beoordeling van het abattement en de meeneembaarheid, moet u rekening houden met enkele belangrijke beslissingen. Het gaat immers om een belangrijk financieel voordeel.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…