Voortaan is het begrip ‘gezinswoning’ fiscaal niet langer een hol begrip.  In dit artikel belichten we hiervan een aantal facetten. 

Successierechten en gezinswoning  

Voortaan geldt er in Vlaanderen een vrijstelling voor het vererven van de gezinswoning.  De vrijstelling van successierechten geldt enkel voor de gezinswoning.  Met de gezinswoning bedoelen we die woning die de hoofdverblijfplaats vormt waar de partners op het ogenblik van het overlijden samenleefden (te bewijzen door bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister).  Een tweede verblijf zoals een buitenverblijf aan de Belgische kust voldoet dan ook niet aan deze voorwaarde. 

Deze vrijstelling geldt zowel voor gehuwden, wettelijk en feitelijke samenwonenden.  Voor de feitelijke samenwonenden is er wel een bijkomende voorwaarde ingebouwd.  Zij moeten gedurende drie jaar vóór het overlijden samengewoond hebben (behoudens overmacht).  

Tussen de samenwonenden mag er echter geen verwantschap zijn in de rechte lijn of mag de rechtverkrijgende niet iemand zijn die gelijkgesteld wordt qua tarief met een rechtverkrijgende in de rechte lijn (hiermee bedoelen we stiefkind of een zorgkind).     

De successierechten van 27% kunnen hierdoor volledig of gedeeltelijk dan ook vermeden worden. 

Meerwaarde verkoop en gezinswoning  

Wanneer een belastingplichtige een meerwaarde realiseert op een gebouwd onroerend goed en deze meerwaarde kadert noch in één of andere beroepsactiviteit noch in een speculatieve activiteit, dan betekent dit nog niet dat een taxatie uitgesloten is. 

Van een belastbare meerwaarde op het onroerend goed moet vooreerst het onroerend goed verkregen zijn geweest onder bezwarende titel.  Ook dient de overdracht te gebeuren onder bezwarende titel en dit binnen de vijf jaar.  

Dit betekent dat een verkoop van een gebouw na het geërfd te hebben niet belast wordt.  Ook hier is de ‘gezinswoning’ niet onbelangrijk, want hiervoor bestaat een uitzondering.  De uitzondering van taxatie zal van toepassing zijn wanneer de woning voor de woningaftrek in aanmerking kwam gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden die de maand van de vervreemding voorafgaat. 

Tussen deze periode van 12 maanden en de maand van de vervreemding mag nog een periode van maximaal 6 maanden liggen waarin de verkoper de woning niet in gebruik heeft gehad. 

Noot vanaf aanslagjaar 2006 zullen de woningen die geen woningaftrek genieten, omdat er bv. geen intresten van leningen meer in aftrek genomen worden, ook voor deze vrijstelling in aanmerking komen wanneer het kadastraal inkomen vrijgesteld wordt. Kortom ook hier kan planning interessant zijn.   

Stel dat men een woning betrekt en een appartement aan zee heeft dat uitsluitend privé wordt gebruikt.  Men merkt dat de laatste jaren de prijzen voor vastgoed aan zee gemiddeld aanzienlijk zijn toegenomen. 

Men overweegt een eventuele verkoop.  Mocht de verkoop alsnog binnen de vijf jaar gebeuren dan zal men mogelijk een meerwaarde realiseren die belast wordt.  Hierop kan geanticipeerd worden door het kadastraal inkomen van het appartement tijdig aan te geven onder de code 1100 en/of 2100 van de eigen woning en niet onder de code 1106 en/of 2106.    

Een taxatie van 16,5 % (+ gemeentebelasting) kan hierdoor vermeden worden.  

Het onroerend inkomen en de gezinswoning 

Vandaag dient, wie in zijn eigen woning woont, niet altijd meer het kadastraal inkomen hiervan aan te geven.  Dit behoudens wie nog in de overgangsregeling valt.  Betrekt echter de belastingplichtige, de echtgenoten of de wettelijk samenwonenden samen meer dan één woning, dan wordt de vrijstelling van aangifte toegekend voor één enkele woning naar keuze. 

Let op niettegenstaande de vrijstelling van aangifte blijft de onroerende voorheffing wel verschuldigd. De keuze van de gezinswoning heeft hier ook zijn belang. 

Het tweede verblijf bepaalt mede het onroerend inkomen. 

Dit is gelijk aan het geïndexeerd KI (voor aanslagjaar 2008 te vermenigvuldigen met 1,4532) vermenigvuldigd met 1,40.  De keuze van welke woning de gezinswoning uitmaakt beïnvloedt de personenbelasting.   

De belastingbesparing betekent hier maximaal 50% (te verhogen met gemeentebelasting) op 2,03 keer het verschil tussen de beide kadastrale inkomens.  

Besluit  

Waar u uw intrek wenst te nemen in uw woning heeft mogelijk een aantal gevolgen.  Wie meer dan één woning bezit (en niet verhuurt) kan fiscaal soms een keuze maken die losstaat van de inschrijving in het bevolkingsregister (bepaling onroerend inkomen en meerwaardebelasting).  Een keuze die fiscaal en dus financieel een aantal gevolgen heeft.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…