Ongehuwde koppels hebben vaak vragen rond het aankopen van een woning. Niettegenstaande zij mogelijk op dezelfde manier fiscaal behandeld worden (successierechten) zoals gehuwden , wil dit nog niet zeggen dat zij ook van mekaar erven. De fiscaliteit (de successierechten) moet los bekeken worden van de burgerrechtelijke principes.

Daarom wordt er vaak aangekocht via een beding van aanwas.

Bij een beding van aanwas wordt er immers niet gewerkt met de combinatie van een ontbindende en een opschortende voorwaarde, zoals dat bij een tontine wel het geval is.  Een beding van aanwas zorgt ervoor dat op het moment van overlijden van één van de samenwonenden het gedeelte van de overledene aanwast bij het gedeelte van de overlevende.  Dus er wordt enkel met een opschortende voorwaarde gewerkt.

Het beding van aanwas zorgt er ook voor dat er in principe geen successierechten verschuldigd zijn.  De langstlevende wordt immers eigenaar (of vruchtgebruiker) op basis van de overeenkomst zelf en niet op basis van het overlijden.  Dus geen successierechten maar … zie verder.

Ongehuwde samenwonenden erven immers niet automatisch van mekaar.  Diegenen die voor een wettelijk samenlevingscontract hebben geopteerd wel voor het vruchtgebruik van de gezinswoning en de aanwezighe huisraad.  Maar let op … dit erfrecht is niet volledig zeker (geen reservatair gedeelte).
Feitelijk samenwonenden kunnen mekaar echter wel bevoordelen via een testament.  Doch hierin kan men niet tever gaan.  Er bestaan immers zogenaamde ‘reservataire erfgenamen’.  Dit zijn oa de kinderen maar ook de ascendenten.  M.a.w. een langstlevende zonder kinderen en van wie de ouders nog in leven zijn, kan deze ouders niet onterven.

Om dit op te lossen wordt wel eens met een beding van aanwas gewerkt.

Hierdoor zijn de successierechten ook niet langer van belang.

Wanneer de kans op succes gelijk is (lees de kans dat ene partner langer leeft dan de andere is gelijk dan in het omgekeerde geval) betreft het beding van aanwas een overeenkomst ten bezwarende titel.  Ook zullen beide normaliter ieder de helft van het onroerend goed kopen en betalen (al dan niet met een krediet).
Het onroerend goed valt m.a.w. in dit geval buiten de nalatenschap.  Het beding van aanwas zorgt er immers voor dat er bij het overlijden WEL registratierechten verschuldigd zijn op de helft.  Voor Vlaanderen bedragen deze vandaag 10%.  Indien het beding van aanwas dateert van voor 2002 dan zou het wel nog 12,5% kunnen zijn.

Maar hier komen we in conflict tussen de successie- en de registratierechten. De successierechten zijn in Vlaanderen immers bij ongehuwden gevoelig verlaagd :
– feitelijk samenwonenden (na één jaar)
– wettelijk samenwonenden.

Maar bijkomend werden de successierechten afgeschaft voor de gezinswoning voor wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden na drie jaar (ook voor gehuwden).
Met een beding van aanwas zijn er n.a.v. het overlijden van één van de partners dus 10% registratierechten verschuldigd (op de helft van de woning).
M.a.w. hier zal een juiste afweging moeten gemaakt worden tussen de absolute zekerheid van het beding van aanwas met registratierechten tot gevolg of het vererven met een vorm van ‘onzekerheid’ maar met een vrijstelling van successierechten.
Maar er bestaat toch een mogelijkheid de twee met mekaar te verzoenen, nl door te werken met een beding van aanwas met optie in combinatie met een testament (clausule Taymans).
Indien er een testament bestaat waarbij de langslevende partner de volle eigendom van het onroerend goed toebedeeld krijgt en er zijn geen reservataire erfgenamen die inkorting eisen, dan kan de uitwerking van het testament een besparing opleveren.  Anders kan men het beding van aanwas zijn uitwerking laten krijgen, wel met een meerkost tot gevolg.

En de fiscus ?

De Administratie gaat ook akkoord.  Zij aanvaardt de constructie, zoals zij dit ook doet voor klassieke bedingen van aanwas of tontinebedingen.  Hierbij vindt u de gepubliceerde beslissing (Besl. 10 mei 2004, nr. E.E./99.969.)
11. – Beding van aanwas/tontine met optie (clausule Taymans).
04. – Het beding van aanwas/tonine met optie is een beding dat toelaat de keuze tussen het al dan niet beroep doen op de aanwas/tontine uit te stellen tot een zekere periode na het overlijden van de eerststervende.

De aanwas/tontine krijgt alsdan bij het overlijden van de eerststervende geen automatische uitwerking doch zal slechts in werking treden wanneer hiervoor door de langstlevende binnen een welbepaalde tijdspanne na het overlijden (bv. vijf maanden) – een termijn die als een vervaltermijn wordt bedongen – bij notariële akte op formele wijze wordt geopteerd. De aanwas/tontine wordt bijgevolg verwoord als een optie die de langstlevende al dan niet zal lichten. De fiscale behandeling van een klassiek beding van aanwas/tontine (zie Aanschr. 17/1992) geldt ook voor een beding van aanwas/tontine met optie.

Ebook: De Vlaamse Successierechten

Laat je dit e-book aan jouw voorbijgaan dan is dit een doodzonde. Doe alstublieft aan intelligente en creatieve successieplanning en vermijd dat uw teerbeminde erfgenamen verder de bodemloze staatskas spijzen met uw zuurverdiende centen.

Gratis Inkijkexemplaar
vlaamse successierechten
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…