De Belgische fiscus heeft het afgelopen jaar ‘vragen om inlichtingen’ verstuurd op basis van inlichtingen verkregen van Nederlandse ondernemingen. De informatie wordt verstrekt door de Nederlandse aan de Belgische administratie op basis van de al op 1 juli 2005 in werking getreden Europese Spaarrichtlijn. Er wordt dus niet alleen informatie uitgewisseld over spaartegoeden die inwoners aanhouden bij een buitenlandse bank, ook intrestbetalingen gedaan door bijvoorbeeld een Nederlandse vennootschap aan een in bijvoorbeeld België woonachtige natuurlijke persoon vallen onder de richtlijn.Dat laatste aspect is ondanks dat de richtlijn al 5 jaar geldt, nauwelijks algemeen bekend in België alsook in Nederland.   Doel van de spaarrichtlijn 

De Spaarrichtlijn heeft als doel ervoor te zorgen dat belastingheffing over ontvangen interesten in de EU-lidstaten effectief en ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. De spaarrichtlijn schrijft hiertoe een automatische gegevensuitwisseling voor tussen de EU-lidstaten (of een aantal andere landen en gebieden) van grensoverschrijdende intrestbetalingen. Deze gegevensuitwisseling geldt niet voor alle deelnemende landen en gebieden. Landen die geen gegevens uitwisselen dienen een bronheffing in te houden. Deze bronbelasting bedraagt nu 20 % en wordt vanaf 2011 verhoogd naar 35 %.

 Op wie van toepassing 

De richtlijn is van toepassing op lichamen en natuurlijke personen die in het kader van hun onderneming intrestbetalingen verrichten aan natuurlijke personen die in een andere EU-lidstaat wonen. Intrestbetalingen zien op alle vormen van intrest. Het maakt in dit kader niet uit of de intrest wordt uitbetaald of gekapitaliseerd. De richtlijn is dus niet van toepassing op louter financiële instellingen, maar geldt dus ook voor ‘gewone’ vennootschappen.

 Verplichtingen voor Nederlandse debiteurs 

Het uitkerende lichaam of persoon is verplicht om degene aan wie hij de intrest uitbetaalt te identificeren. Aan de hand van een geldig identiteitsbewijs moeten naam, adres, woonplaats en sofi-nummer worden geregistreerd. Ten tweede moet de uitbetalende instantie de volgende gegevens doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst:

 

     de identiteit en woonplaats van degene die de intrest ontvangt;

     de naam en het adres van de uitbetalende instantie;

     het rekeningnummer van de ontvanger van de intrest of, bij het ontbreken daarvan, een eenduidige omschrijving van de intrestdragende schuldvordering;

     het bedrag van de betaalde intrest;

     gegevens over de soort intrestbetaling.

 

 Termijn 

Deze gegevens moeten binnen twee maanden na de intrestbetaling worden verstrekt aan de Nederlandse Belastingdienst. Hiervoor bestaan speciale formulieren. Het is evenwel toegestaan de melding te beperken tot het totaalbedrag aan uitbetaalde intrest per jaar.

Dit betekent dat de eerste melding moet plaatsvinden uiterlijk op 28 februari 2010 met betrekking tot de uitbetaalde intrest over 2009.

Voldoet de Nederlandse uitkerende niet aan de meldingsverplichting dan loopt zij het risico dat een boete wordt opgelegd.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…