Nieuw belastingverdrag tussen België en Nederland

Op 1 januari 2003 trad het nieuw belastingverdrag tussen België en Nederland in werking. Wij bespreken voor  u de belangrijkste wijzigingen op het vlak van de grensoverschrijdende tewerkstelling.


 

Afschaffing “grensarbeidersregeling”

Oud verdrag. Woont u in de “grensstreek” van België (resp. Nederland) en werkt u in de “grensstreek van Nederland (resp. België) dan viel u tot 31 december 2002 meer dan waarschijnlijk onder de “grensarbeiders-regeling”. Daardoor betaalde u belasting in de woonstaat in plaats van in de werkstaat.

Nieuw verdrag: “183dagen-regeling”. Voortaan zal u belasting dienen te betalen in de Staat waar u fysiek tewerkgesteld bent indien u meer dan 183 dagen in de werkstaat verblijft. De periode van 12 maanden kan zich uitstrekken over 2 verschillende kalenderjaren (in tegenstelling tot het oude verdrag). Ook de normale arbeidsonderbrekingen zoals weekends, feestdagen, vakantiedagen,…worden meegeteld op voorwaarde dat u tijdens die dagen in de werkstaat verblijft (wat meestal niet het geval is). Ook indien u niet langer dan 183 dagen in de werkstaat verblijft, zal u toch belasting dienen te betalen in deze Staat indien uw bezoldiging wordt betaald door of namens een in de werkstaat gevestigde werkgever, of nog, indien uw bezoldiging ten laste komt van een vaste inrichting of een vaste basis die uw werkgever in de werkstaat heeft (veel voorkomend in de bouwsector).

Praktijk. De 183dagen-regeling speelt voornamelijk een rol in geval van detachering van het ene naar het andere land. In de praktijk komen de meeste werknemers echter op de payroll van een werkgever in de andere Staat waardoor zij sowieso belasting dienen te betalen in de werkstaat.  Ook ingeval u loonkosten doorrekent van de ene Staat naar de andere Staat riskeert u belasting te moeten betalen in deze laatste. Laat u hierin begeleiden.

Wordt u er financieel beter van? Dat hangt ervan af. Belgen die in Nederland gaan werken (en dat zijn er heel wat), gaan er doorgaans flink op vooruit. In een aantal gevallen, namelijk bij een eerder laag loon en een hoge kinderlast, kan werken in Nederland echter nadelig zijn. Dit komt omdat in Nederland de kortingen wegens kinderlast aanzienlijk lager zijn dan in België. Op dit ogenblik is reeds een wetsvoorstel ingediend om deze nadelige effecten op te vangen.

Nederlanders die in België komen werken, zullen voortaan geconfronteerd worden met de hoge Belgische belastingen. Voor hen werd echter een compensatie-regeling in het verdrag ingeschreven, waardoor deze mensen op maandelijkse basis een deel belastinggeld in Nederland kunnen terugkrijgen. Daartoe dienen wel Voorlopige Teruggaaf (VT) formulieren ingediend te worden bij de belastingdienst te Roosendaal.

Belastingvoordelen voor wie in Nederland werkt. Belgische rijksinwoners die in Nederland werken, kunnen opteren om behandeld te worden als binnenlandse (= Nederlandse) belastingplichtige. Daardoor kunnen zij de hypothecaire rente voor hun in België gelegen woning in mindering brengen van hun Nederlandse bezoldiging. Opgelet. Bespreek dit vooraf goed met een accountant die vertrouwt is met het “keuzerecht”, want er zijn ook heel wat nadelen aan verbonden! 

Vennootschapsleiding

Verruiming. Het nieuwe artikel 16 van het belastingverdrag, dat handelt over vennootschapsleiding, werd aanzienlijk verruimd zowel wat betreft de mandatarissen als de vennootschapsvormen. Voortaan zal eenieder die beloningen ontvangt terzake van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functie, dan wel een leidende functie vervult buiten dienstverband, hierop belasting dienen te betalen in de Staat waar de vennootschap gevestigd is. De juridische vorm van de vennootschap speelt daarbij geen rol meer.

 

Pensioenen, sociale zekerheids-uitkeringen en alimentatieuitkeringen

Belangrijke wijzigingen. Het nieuwe artikel 18 werd sterk gewijzigd, zowel wat de geviseerde uitkeringen als de heffingsbevoegdheid betreft. Voortaan mogen sommige uitkeringen onder bepaalde voorwaarden in de bronstaat (in plaats van de woonstaat) belast worden.  Wij denken daarbij vooral aan in Nederland opgebouwde pensioenen alsook tijdelijke vervangsinkomsten.


Heeft u op enige wijze belangen in Nederland dan is het raadzaam uw dossier te laten herbekijken in functie van het nieuwe belastingverdrag. Naast de aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling zijn er nog tal van andere zaken gewijzigd.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…