Als de belastingcontroleur meent dat u in een bepaald jaar meer uitgaven had, dan u officiële inkomsten had, dan kan hij u belasten op dat indiciair tekort. Het is dan aan u om aan te tonen dat u nog andere, eventueel niet belastbare inkomsten had. Als u bv. een grote uitgave zoals een auto betaalde met uw spaargeld of met een schenking van uw ouders, dan is dat een perfecte verantwoording voor dat tekort en de controleur zal daar ook rekening mee houden. U moet dan wel effectief kunnen bewijzen dat u geld kreeg en in de praktijk is dat niet altijd eenvoudig… 

Zo kwam er onlangs een zaak voor de rechter van een belastingplichtige die een indiciair tekort wou verantwoorden door geld dat hij kreeg van een nonkel uit Hong Kong. Die nonkel zou dat jaar $ 12.000 en $ 24.000 op de rekening van de vennootschap van de belastingplichtige gestort hebben, wat volstond om het tekort te verantwoorden. De fiscus is echter niet onder de indruk en de zaak komt uiteindelijk voor het hof van beroep (Antwerpen, 19.01.2010). Als bewijs van de financiële steun van zijn oom legt de belastingplichtige een document voor waarin de oom verklaart ‘uit liefde en genegenheid zijn twee neven te zullen ondersteunen met een maandelijkse toelage van $ 2.000, die op regelmatige wijze zal worden gestort op hun rekening bij de vennootschap’. In de praktijk stort hij echter in twee keer een bedrag van in totaal $ 12.000 en dan meer dan een jaar niks meer. In een volgende verklaring schrijft de oom dat hij wegens dringende bezigheden en reizen vergeten is de beloofde maandelijkse betalingen te doen en dat hij $ 24.000 overmaakt voor de broer van de belastingplichtige en $ 12.000 voor hem zelf… Ook het hof is echter niet onder de indruk van deze verklaringen en de rechter geeft de fiscus gelijk omdat hij niet bewezen acht dat het om niet belastbare inkomsten zou gaan.

 

Een verklaring of een contract volstaat in principe niet als bewijs dat u een schenking of een lening kreeg. U zorgt er dus best voor dat de betreffende transactie ook bevestigd kan worden door verrichtingen op een bankrekening, bv. door een uittreksel van een overschrijving of van een opname van degene die u geld leende of schonk.

 

Als u uw spaargeld inroept als verantwoording, dan volstaat het in principe niet dat u aantoont dat u over voldoende geld beschikte, bv. door een uittreksel van de eerste dag van het betreffende belastbaar tijdperk voor te leggen. Hoewel bepaalde rechters dit wél reeds aanvaarden als bewijs, bevestigde de minister onlangs de stelling van een andere strekking in de rechtspraak dat dit geen verantwoording kan zijn (Parl. Vr. nr. 114, Mathot, 17.12.2009, QRVA 52/93, p. 553). Een vermogen waarop geen enkele afname is gebeurd, kan volgens de minister geen rechtvaardiging kan zijn voor bepaalde uitgaven, wat op zich wel logisch is. Anders zou een zelfde spaartegoed van bv. € 100.000 op een rekening waarop verder geen stortingen of afnamen gebeuren, elk jaar opnieuw een verantwoording kunnen zijn voor een uitgave van € 100.000…

 

U moet dus kunnen aantonen dat u uw spaargeld ook effectief aangesproken heeft opdat het een verantwoording voor een indiciair tekort zou kunnen zijn. Dit kan door het eerste en het laatste uittreksel van dat jaar voor te leggen. Als het saldo van de rekening afgenomen is, dan is bewezen dat u uw spaargeld gebruikt heeft voor een bedrag gelijk aan die afname en daarmee is de kous af. Het is dus niet nodig om nog andere uittreksels van die rekening voor te leggen, zelfs niet het uitreksel van de betaling van de uitgave. U hoeft zelfs niet aan te tonen dat u de uitgave met die rekening betaalde. Als het saldo van de rekening afneemt, zit u safe, zelfs als er bv. pas bij het einde van het jaar een som overgeschreven werd naar een andere rekening, ongeacht wanneer de uitgave betaald werd.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…