Sinds 1 november 2007 is de Richtlijn Markten voor Financiële instrumenten 2004/39/EG van 21 april 2004 in werking getreden, die wellicht beter bekend is onder haar Engelse afkorting MIFID (Markets in Financial Instruments Directive).  In uitvoering van deze richtlijn moeten de banken en vermogensbeheerders een gedetailleerd beleggersprofiel opmaken van hun cliëten.  In concreto verzamelen de banken deze inlichtingen door hun klanten uitvoerige vragenlijsten voor te leggen over hun financieel vermogen en de kennis van de diverse financiële producten. Op die manier kunnen  de banken beter inspelen op de wensen van klanten. Van meet af aan werden ter zake reeds vragen gesteld of deze regeling wel verenigbaar is met de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Maar wat zijn eventuele fiscale implicaties van deze regeling ? Recent werd aan de Minister van Financiën in de Kamer de vraag voorgelegd of de ingevulde vragenlijsten als bewijs gelden, en als zodanig door de fiscus gebruikt worden tegen belastingplichtigen (Vr. & Antw., Kamer, 2007-2008, nr. 15 van 28 april 2008, 2.713 – 2.715, Vr.nr. 34 F.X. de Donnea van 14 april 2008).   De Minister beantwoordde deze vraag in algemene termen.

Hij verwees naar de artikelen 319bis WIB 92 en 63bis BTW-Wetboek, krachtens hetwelk de ambtenaren belast met de invordering over alle onderzoeksbevoegdheden beschikken teneinde de vermogenssituatie van de schuldenaar te bepalen met het oog op de invordering van de belastingen en de voorheffingen, zowel in hoofdsom als toebehoren. In het kader van de uitoefening van deze onderzoeksbevoegdheden kan elke belastingplichtige verplicht worden alle boeken en bescheiden voor te leggen met betrekking tot zijn economische activiteit, alsmede schriftelijke of mondelinge inlichtingen te verstrekken met het oog op het bepalen van de vermogenstoestand van een derde belastingschuldenaar.

Precies in de laatste zinsnede schuilt het gevaar. De Minister bevestigde dan ook uitdrukkelijk dat de ambtenaren belast met de invordering wel degelijk inzage kunnen vorderen van de vragenlijsten die in het kader van de MIFID-Richtlijn werden voorgelegd en ingevuld.  Deze ambtenaren kunnen bij de banken ook alle inlichtingen vorderen met betrekking tot de;omvang van het vermogen van de klanten.  De Minister voegde eraan toe dat enkel de ambtenaren belast met de invordering van de BTW, overeenkomstig artikel 63bis BTW W. slechts voornoemde inzage of inlichtingen kunnen vorderen nadat zij daartoe gemachtigd werden door een daartoe door de Minister van Financiën gemachtigde ambtenaar.  Deze machtiging is echter niet vereist voor de ambtenaren belast met de invordering van de inkomstenbelastingen.

Sommige auteurs hadden hier reeds voor gewaarschuwd.  Het kwaad is inmiddels geschiedt aangezien de meeste beleggers de vorig jaar reeds de vragenlijsten, en inzonderheid de informatie over hun vermogenstoestand hebben ingevuld.

Juridisch gezien vertegenwoordigt het door de klant getekende vragenlijst een erkenning van zijn vermogenstoestand.  In tegenstelling tot wat sommige bankiers verkondigen, is de klant geenszins verplicht om deze vragenlijst in te vullen. Bij weigering kan de bank wel weigeren nog beleggingsadvies te geven, maar de klant kan nog steeds effecten kopen en verkopen “op eigen risico”.  Indien een belegger op die vragenlijst melding heeft gemaakt van vermogens die hij niet kan verantwoorden loopt hij risico’s wanneer de administratie binnen de driejarige of vijfjarige (in geval van ernstige indiciën van fraude) de formulieren opvraagt bij zijn bankier.

 

Bron:  Vr. & Antw., Kamer, 2007-2008, nr. 15 van 28 april 2008, 2.713 – 2.715, Vr.nr. 34 F.X. de Donnea van 14 april 2008

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…