Twee echtgenoten zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen.  Ze kopen in onverdeeldheid (bv. elk voor de onverdeelde helft) een onroerend goed aan.  Waarbij – in realiteit – één van hen meer betaalt dan de andere (of deze het onroerend goed zelfs volledig betaalt).  Maar wat is dan het lot van dat goed bij een echtscheiding?  En kan diegene die meer betaalde dat dan recupereren?  En het onroerend goed opeisen of een vergoeding vragen van de andere?

De akte telt. 

Om te weten wie eigenaar is van het onroerend goed, komt het er op aan de eigendomstitel te bekijken.  En te zien wie er in de overeenkomst als eigenaar is aangeduid.  Staat daarin (zoals vaak het geval is) dat beide echtgenoten in onverdeeldheid kochten, dan zij zij ook beide eigenaar. 

Een echtscheiding doet daar niets van af.  En dit zelfs niet als de ene in realiteit meer betaalde als de andere (of die zelfs de volledige koopsom betaalde).  Eens in de akte beide als eigenaar zijn aangeduid, blijft dat zo.

U hoeft overigens een onroerend goed niet in een verhouding 50-50 % te kopen.  U zou ook een andere verdeelsleutel kunnen overeenkomen zoals bv. 70-30 of 80-20% waarin wordt gekocht.  Zodat de verhouding kan aangepast worden in functie van wat elkeen betaalt.

Een vergoeding? 

De echtgenoot die meer gelden in het onroerend goed investeerde kan wel eventueel trachten van de andere echtgenoot … na echtscheiding een vergoeding te bekomen.  Hiervoor moet hij dan wel twee zaken aantonen.

Vooreerst moet hij bewijzen meer gelden te hebben betaald dan het deel waar hij eigenlijk toe gehouden was.  Hij zal dus moeten aantonen met zijn geld ook een gedeelte of zelfs het volledige deel van de andere te hebben voldaan.

Dat volstaat echter nog niet.  Hij zal bovendien ook een rechtsgrond moeten aantonen op grond waarvan hij een vergoeding wil bekomen.  Zo kan hij bv. komen beweren dat hij destijds een schenking deed aan zijn echtgenoot die hij nu herroept (schenkingen tussen echtgenoten zijn  nu eenmaal herroepbaar), dat hij zijn medeëchtgenoot een lening gaf, …

Onzekerheid troef. 

Het resultaat daarvan is echter hoogst onzeker.  Temeer daar wel eens in het huwelijkscontract staat dat rekeningen tussen de echtgenoten geacht worden van dag tot dag te zijn vereffend.  Bovendien menen bepaalde rechters wel eens dat het ‘onbillijk’ zou zijn om de echtgenoot die minder investeerde later een vergoeding te laten betalen.

U laat het daar dan ook maar beter niet op afkomen.  En regelt maar beter al dadelijk bij de aankoop wat het eventuele gevolg is op het moment van de echtscheiding. 

Hiervoor liggen overigens een aantal denkpistes voor :

  1. zo zou u vooreerst het percentage dat ieder van u heeft in de onverdeeldheid kunnen laten overeenstemmen  met wat elk van u daarin betaalde.  Zodat er op dat vlak geen onevenredigheid is.  Of u zou, als u alleen betaalde, het onroerend goed alleen op uw naam kunnen nemen.
  2. Daarnaast zou u ook kunnen op papier zetten dat u bv. een schenking of een lening geeft aan uw echtgenoot die minder investeerde.  Zodat u dat bedrag desgewenst later kan terugvragen.  Hiervoor doet u dan wel best een beroep op een specialist.  Zo kan u vragen aan de notaris die de akte inzake de aankoop van het onroerend goed opmaakt om tegelijk ook een overeenkomst in dat verband op te stellen. 
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…