Een goed begin is het halve werk. Begin als volgt:

 Cumuleer. Laat steeds de mede echtgenoot of samenwonende partner het huurcontract mede ondertekenen voor “hoofdelijk en ondeelbaar”.Zo kunt u steeds elk van de twee of beiden samen aanspreken voor alle huurverplichtingen, ook wanneer er een scheiding is tussen partijen.Tip. Cumuleren geeft u een dubbele betalingszekerheid voor uw huur.

Domicilieer. Laat de huurder woonstkeuze doen in de huurwoning zelf voor alle (gerechtelijke) post.Zo kunt u de huurder die geen adres achterlaat steeds voor de vrederechter daar geldig bereiken. Tip.  Woonstkeuze bespaart u later een zoektocht naar het nieuwe adres van de verdwenen huurder.

Registreer. Biedt het huurcontract voor registratie aan. Dit kan oneliner en zonder kosten.Zo doet U door registreren de huurder uw huurcontract en de opzegtermijnen respecteren.Tip. Registratie belet dat uw huurder op elk ogenblik weg kan zonder een opzeg te moeten  geven.

Garandeer. Naast de gewone huurwaarborg van twee of drie maand kunt U (bv. bij twijfelachtige solvabiliteit van de alleenstaande huurder) een ander persoon mede borg laten tekenen” voor solidaire borg voor alle verbintenissen”..Zo heeft u, in geval van wanbetaling, een extra betaler voor de huur.Tip. Borgstelling geeft u een extra garantie, naast en boven de gewone huurwaarborg. Tijdens de huur…Ook hier moet U alert blijven en speelt U beter kort op de bal. Doe dan ook het volgende:

Telefoneer naar de huurder als hij op de vervaldag zijn huur  nog niet betaald heeft.Tip. Direct telefoneren bij laattijdige betaling verkleint het oplopen van een huurachterstal.

Correspondeer met de huurder als hij toch één maand huurachterstal heeft opgelopen.Tip. Meteen een aangetekende brief sturen levert U het bewijs van zijn huurachterstal via een schriftelijke aanmaning.

Convoceer.  De huurder bij de vrederechter zodra de huurder twee maand of meer huurachterstal heeft opgelopen.Tip. Bij de verzoening voor de vrederechter heeft u een kijk op de betaalcapaciteit van de huurder.Indexeer de huurprijs bij de huurder jaarlijks of op de verjaardag van de huurovereenkomst.Tip. Doe dit dadelijk want anders loopt gevaar dat de indexaanpassing vervalt wegens de verjaring. Einde van de huur…De laatste loodjes wegen het zwaarst..Doe dit nog:

Controleer de opzegbrief van de huurder op de juiste termijnen en de geldigheid van de ondertekening door de juiste personen.

Verifieer  de bestaande toestand aan de hand van de plaatsbeschrijving, bereken de schade en zie er op toe dat de huurder de gehuurde plaatsen volledig ontruimt.

Adverteer tijdig voor de nieuwe verhuring door het plaatsen van een advertentie en aanplakking aan de gehuurde woning.

Visiteer het pand en doe de huurder de bezoekuren voor kandidaat huurders respecteren.

Calculeer de rekeningen met de uittredende huurder en reken de waarborg af onder aftrok van de huurschade, indexachterstallen  en/ of  onbetaalde huur.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…