In Nederland is het blijkbaar de regel dat de fiscale overheden geregeld de profielpagina’s op internet controleert van personen die het voorwerp uitmaken van een fiscaal onderzoek. Meer bepaald wordt dan onderzocht wat iemand op zijn site schrijft over zijn werkzaamheden, die dan vergeleken worden met de gegevens waarover de fiscus beschikt.  Er zou ook gekeken worden naar profielsites (zoals e-bay) waarin om te bepalen of iemand een professionele nevenactiviteit. Senator Wille interpelleerde enkele maanden geleden de minister van financiën met de vraag of ook in België de fiscus de internetsites nakijken en de aldaar gevonden gegevens in het kader van belastingonderzoeken (Vr. & Antw., Senaat, 2008-2009,  2 september 2008,  Vr. nr. 4-77-86 van Paul Wille van 11 april 2008, http://www.senaat.be/). 

De minister bevestigde dat binnen bepaalde diensten op het internet inderdaad gegevens van belastingplichtigen worden opgespoord op het internet, doch niet op systematische wijze.  Binnen de opsporingsdiensten van de AOIF werden in de speciale werkgroep “Nationaal Centrum Opsporingen (NCO) wel meerdere voorstellen gelanceerd met het oog op de ontwikkeling van een systematische en permanente “internet-watching” en opsporing. Anderzijds beklemtoonde hij dat het geenszins de bedoeling is een standaardcontrolepraktijk te maken, zodat het opstellen van algemene regels terzake niet aan de orde is.  Dit zou trouwens in de praktijk moeilijk te realiseren zijn aangezien niet elke ambtenaar over een internetaansluiting beschikt op zijn kantoor.    

In het kader van de begrotingscontrole van 2006 werd de Bijzondere Belastinginspectie reeds belast met een grondig onderzoek naar internethandel. Hiervoor werden speciale software-applicaties (Xenon Spider) aangekocht, en kregen de BBI-ambtenaren hiervoor een specifieke opleiding.  Deze vorm van opsporing kadert in een betere voorbereiding van een belastingcontrole, waarbij het noodzakelijk is vooraf zoveel mogelijk bronnen te raadplegen die betrekking hebben op de belastingplichtige die het voorwerp uitmaakt van een onderzoek.  Zo kunnen volgens de minister nazicht van veilingsites en advertenties nuttige informatie opleveren.  Aangezien de bedoelde informatie op het internet door de belastingplichtige zelf wordt verspreid, worden deze als publiek beschouwd en kan aldus de minister een schending van het recht op privacy niet ingeroepen worden.  Uit het antwoord blijkt dat de BBI tot op heden vooral aandacht besteedde aan prospectie en risicoanalyse. In 2007 volgende hieruit vijf aanvullende aanslagen voor een totaal bedrag van 3.343.000 euro.   Voor de gewone controlediensten van inkomstenbelastingen en btw zijn geen gegevens beschikbaar wegens gebreke aan een standaardbank.

Tot slot  rees de vraag in welke mate verkoopssites tot samenwerking met de fiscus gehouden zijn, zowel wat betreft de inkomstenbelastingen als de btw.   De minister benadrukte dat exploitanten van verkoopwebsites die geregeld en zelfstandig tussenkomen in de verkoop door anderen van goederen tegen (meestal) een vergoeding een dienst uitoefenen in de zin van artikel 18 BTW W.  Zij worden dan ook aanzien als BTW belastingplichtige.  Zo kunnen zij op grond van artikel 61, § 1 verplicht worden tot voorlegging van alle boeken, facturen en bescheiden zonder verplaatsing, of op grond van artikel 62 BTW W. verplicht worden mondeling of schriftelijk alle inlichtingen te verstrekken.  Artikel 63 BTW W. verplicht hen toegang te verlenen tot de ruimten waar de activiteiten worden uitgeoefend.   De toepassing van voornoemde artikelen, samen met de artikelen 319 en 323 WIB 92 legt de internetsites derhalve de verplichting op samen te werken met de fiscale administraties.  

De minister bevestigde dat er momenteel nog geen systematische samenwerking bestaat met de verkoop-websites, hetgeen ook niet als een echte noodzaak wordt ervaren bij de fiscus. Tot op heden wordt van die samenwerking, dus het opvragen van identificatiegegevens slechts ingeroepen in de gevallen waarbij de koper gebruik maakt van een valse naam.  Voor in het buitenland gevestigde verkoopwebsites kan deze informatie slechts ingewonnen mits naleving van de regels van internationale uitwisseling van inlichtingen . Hiervoor is dan in de regel wel de tussenkomst van een EU-lidstaat of een derde land vereist.

Bron:  Vr. & Antw., Senaat, 2008-2009,  2 september 2008,  Vr. nr. 4-77-86 van Paul Wille van 11 april 2008, http://www.senaat.be/

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…