U heeft een tegoed van bv. 150 000 EUR op uw vennootschap omdat u ooit goederen zoals een onroerend goed of een auto verkocht aan uw vennootschap. Deze verkoopsom is nog niet volledig terugbetaald. Dus u heeft nog een tegoed op uw vennootschap. Bent u bedrijfsleider of aandeelhouder van uw vennootschap en heeft u een vordering op die vennootschap, dan kunt u daar interesten voor vragen. Die interesten zijn dan bij uw vennootschap aftrekbaar als beroepskosten. U als genieter wordt belast op een roerend inkomen. Het is te zeggen, uw vennootschap zal roerende voorheffing (15 %) moeten inhouden op die interesten. Van elke 100 EUR interesten, houdt u dus 85 EUR over.

 

Dit is toch leuk, u krijgt interesten van uw eigen vennootschap. Voor haar is het een kost en u wordt er weinig op belast. Maar dit fiscale spel is aan banden gelegd. Om misbruiken tegen te gaan, is er de zgn. herkwalificatie van interesten in het leven geroepen. Dat komt er kortweg op neer dat de betaalde interesten vanaf een bepaalde grens fiscaal beschouwd worden als dividenden, met als onmiddellijk gevolg dat deze geherkwalificeerde interesten niet langer aftrekbaar zijn bij de vennootschap. Een ander gevolg is ook dat de roerende voorheffing 25 % bedraagt i.p.v. 15 %. Er is sprake van deze herkwalificatie als de ontvangen interest hoger is dan de normale marktrente. Of wanneer het totaal van het geleende bedrag hoger is dan het kapitaal verhoogd met de belaste reserves bij het begin van het boekjaar.

 De bank komt er tussen

Stel u heeft een rekeningcourant credit van 150 000 EUR. De bank verstrekt nu een lening van 150 000 EUR aan uw BVBA of NV. Uw vennootschap betaalt hierover 4 % rente per jaar (3 jaar vaste rente). Dit is  6 000 EUR op jaarbasis. U krijgt de gelden nu privé binnen en u kan ze bijgevolg ook privé beleggen. Hoe gaat u deze gelden bij voorkeur privé beleggen en is dit voordelig ? U belegt deze privé gelden in bv. een TAK 21 (kapitaal + rendementsgarantie aan 3,25% + bonus). U koppelt dan aan deze Tak 21 een overlijdensdekking van 130 % ten belope van het belegde geld. Als u dit doet dan voorziet de wet dat u de eerste 8 jaren geen roerende voorheffing moet betalen. Vorig jaar was de bonus in een Tak 21 gemiddeld bv. 1,75 % op. We zeggen gemiddeld omdat alle verzekeringsmaatschappijen deze bonus toch min of meer op elkaar afstemmen. Dus een bonus van 1,75 % en een rendementsgarantie van 3,25 %, betekent dus in totaal een netto rendement van 5 %. Netto want er is dus geen sprake van roerende voorheffing.

 Waar zit nu het voordeel?

Leuk verhaal, zeker als de BVBA of NV winst maakt, want dan betaalt uw vennootschap eigenlijk geen 4 % rente maar netto 2,8 % als we een gemiddelde belastingvoet in de vennootschap hanteren van pakweg 30 %. Maar u kan de ontvangen gelden privé beleggen aan 3,25 % gegarandeerd plus uw bonus. Dus u wint altijd want de bonus zal wel altijd rond de 1,5 % of 1,7 % schommelen. In ons voorbeeld kost dus de lening aan de vennootschap 4 200 EUR, zijnde 150 000 EUR  x 2,80%. Uw opbrengst in privé bedraagt 7 500 EUR, zijnde 150 000 EUR aan 5%. U heeft zo eigenlijk met een keer langs de bank te gaan in ons voorbeeld 3 200 EUR verdient. Maar er is nog een bijkomend voordeel aan dit financieringsverhaal.

 Wat met de successierechten?

Zoals we hiervoor zagen kan u niet onbeperkt op een fiscaal voordelige manier u door de vennootschap laten vergoeden voor het feit dat u aan haar geld leende. Een rekening – courant credit is eigenlijk een lening die u verstrekte aan de vennootschap. Maar er is meer … deze rekening – courant credit is voor u als zaakvoerder of bestuurder van de vennootschap een “actief”. Dit betekent dat het een (te)goed is, een onderdeel van uw privé vermogen, net zoals een onroerend goed, een antieke vaas, een auto … U heeft immers nog gelden tegoed van uw vennootschap, dus deze vordering is een actief in uw vermogen. Het zou dus interessant zijn als dit actief uit uw vermogen verdwijnt … Immers de successierechten zijn nog steeds niet van de poes. Zo betaalt u bv. in het Vlaams Gewest maar liefst 27 % op alles wat boven de 250 000 EUR uitkomt. Erg vervelend. Als u nu de rekening – courantvordering op uw vennootschap kunt omzetten in liquide middelen, dan kan u met dit geld aan successie- of schenkingsplanning doen. U kan het geld gemakkelijk verdelen onder uw erfgenamen, een handgifte doen … en het dus uit uw vermogen laten verdwijnen.

 Liquide aub

Met een rekening – courant tegoed kan u geen vlucht boeken naar Mauritius. Misschien dat u nu graag met de opbrengsten van uw privé belegging, als het om grote bedragen  gaat, u zelf een extraatje wil gunnen. Of misschien belegt u voorlopig het geld, wat niet oninteressant is. Maar wil u de opbrengst in de toekomst nog verhogen door bv. te investeren in een interessant vastgoedproject. Kortom u heeft diverse opportuniteiten. De bedoeling van een vennootschap is immers zoveel mogelijk kosten afschuiven op uw vennootschap en privé geld ontvangen op de minst belaste manier.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…