Gespreide belasting.
Onder bepaalde voorwaarden komen meerwaarden op bepaalde activa in aanmerking voor een gespreide belasting. Het moet gaan om activa die de aard hebben van immateriële activa waarop fiscaal afschrijvingen werden aangenomen (dus niet het zelf opgebouwd cliënteel) of materiële vaste activa zoals omschreven in de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Daarenboven is vereist dat die activa meer dan vijf jaar in bezit zijn van de onderneming.  
 
Herbelegging. Een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het actief waarop de meerwaarde wordt gerealiseerd, moet worden herbelegd in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.
 
Grond. Een herbelegging in een grond komt dus niet in aanmerking, wat op grond kan je niet afschrijven. Let ook op dat als je herbelegd in een gebouwd onroerend goed, je wel genoeg herbelegd. In een gebouwd onroerend goed zit immers altijd een stukje grondwaarde vervat, en dat telt dus niet mee.
 
België. De voorwaarde dat het moet gaan om in België gebruikte activa valt niet in goede aarde bij de Europese Commissie. Deze laatste heeft België hieromtrent in gebreke gesteld met een schrijven van 05.06.2008. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 
Herbelegging vervreemden.
Veronderstel dat u in 2000 een meerwaarde hebt gerealiseerd van 300.000 EUR bij de verkoop van een bijna afgeschreven pand voor de prijs van 400.000 EUR. U hebt, met het oog op een gespreide taxatie, in 2003 een bedrag van 400.000 EUR herbelegd in 2 panden van 200.000 EUR. De herbeleggingstermijn verstreek eind 2004. In 2008, dus ruim nadat de herbeleggingstermijn is verstreken, stoot u op een superinteressant project, een pand waar een prijskaartje van 500.000 EUR aan kleeft. Geen probleem, u doet u twee panden met een bescheiden meerwaarde (100.000 EUR) van de hand, zodat u kan ingaan op deze prachtige opportuniteit. 
 
Adder onder het gras U begaat één grote vergissing : u raadpleegt uw boekhouder of belastingconsulent niet. Pijnlijk, want deze had u kunnen vertellen dat ingevolge
de vervreemding van de herbeleggingsactiva het resterende, nog niet belaste saldo van de meerwaarde, in één keer belastbaar wordt in het jaar waarin de herbeleggingsactiva worden vervreemd. In 2008 dus. En het resterende saldo is nog heel groot. Er werd immers nog maar één jaar afschreven. In de veronderstelling dat dit op 33 jaar gebeurde, is nog 29/33ste van de meerwaarde onbelast, en dus belastbaar in 2008. in dit geval dus bijna 263.636 EUR. 
 
En uw nieuwe aankoop dan U protesteert nog bij uw raadgever : ik koop toch iets anders in de plaats. Dat komt toch gewoon in de plaats van die twee andere panden. Dat is voor u misschien wel zo, maar voor de fiscus niet. De wet is duidelijk (artikel 47, § 1, 2°, WIB 92 en com.IB., nr. 47/66) : van zodra een herbeleggingsactief wordt verkocht, moet het resterende, nog niet belaste gedeelte van de meerwaarde in het belastbaar resultaat worden opgenomen. Er is niets voorzien op het vlak van een vervanging van een herbeleggingsactief. 
 
Magere troost. Als het een troost kan zijn : de nieuwe investering komt in principe in aanmerking als herbelegging in het kader van een gespreide belasting van de meerwaarde die u hebt gerealiseerd bij de verkoop van die twee panden, i.c. 100.000 EUR. Deze hebt u net vijf jaar in bezit. Die meerwaarde komt dan ten minste niet bij het belastbaar resultaat van het jaar 2008.
   
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…