Sinds 18 mei 2007 hebben geregistreerde samenwoners een beperkt erfrecht, dankzij een nieuwe wet die dan van kracht wordt. Geregistreerde samenwoners kunnen momenteel niet van elkaar erven. Ze kunnen elkaar natuurlijk wel in hun testamenten zetten, maar dan beschikken ze slechts over een beperkt deel van de nalatenschap. Die regeling schept problemen: als een van beide sterft, dan dreigt de andere uit de gemeenschappelijke woning te worden gezet door diens erfgenamen. Dat verandert vanaf 18 mei.

Wat is nieuw?

1. De langstlevende samenwoner krijgt vanaf dan – zonder dat een testament dit bepaalt – het vruchtgebruik van de woning die het koppel bewoonde, en ook de huisraad. Hij neemt ook automatisch het huurcontract over als het om een huurwoning gaat.

2. Er verandert voor samenwoners bovendien iets als ze een testament maken. Als de overleden samenwoner geen kinderen heeft, dan kan hij in de toekomst de hele nalatenschap aan zijn vriendin schenken, ook als zijn eigen ouders nog leven. Dat is nu ook al zo bij echtgenotes. Normaal gezien hebben de ouders van een overledene zonder kinderen recht op de helft van de nalatenschap.

3. De langst levende samenwoner moet bijdragen in de kosten van het onderhoud en de opvoeding van de kinderen van zijn overleden vriendin, van wie hij niet de ouder is. Hij moet ook de ouders van zijn overleden vriendin helpen als die behoeftig zijn.

De nieuwe wet geldt niet voor feitelijke samenwoners. Spirit had dat graag gewild, maar de meerderheid ging daar niet op in.

Wat zijn de verschillen met gehuwden?

Om wettelijke samenwoners, feitelijke samenwoners, echtgenoten met en zonder kinderen, echtgenoten met en zonder huwelijkscontract met elkaar te vergelijken op het vlak van hun erfenisrechten, moeten we nagaan of de overledene (erflater) wél of niet een testament maakte.

ZONDER TESTAMENT

Zonder testament gaat de nalatenschap eerst naar de kinderen. Als die er niet zijn, naar de broers, zusters en de ouders. Als die er ook niet zijn naar de grootouders en tenslotte erven ooms en tantes. Maar het is niet omdat zij eigenaar worden van bv. een huis, dat ze het ook onmiddellijk mogen gebruiken.


Soms krijgen andere personen, die geen eigenaar worden, het recht op alle voordelen van de eigendom tot hun dood. Dat noemt men vruchtgebruik. Dit was tot nog toe hoofdzakelijk het geval voor de langslevende echtgenoot.

Hoe is het nu voor iedereen geregeld?

* Geregistreerde samenwoners: de langstlevende samenwoner krijgt het vruchtgebruik van de woning die het koppel bewoonde, en ook de huisraad. Hij erft niets in eigendom omdat hij geen familie is.

* Feitelijke samenwoners: de overlevende samenwoner krijgt niets.

* Echtgenoten: Voor echtgenoten heb je drie mogelijkheden: ze staan na het overlijden van hun man/vrouw volledig alleen, er zijn kinderen van de overleden echtgenoot, er zijn andere erfgenamen (ouders van de overledene).

1. Als er geen andere erfgenamen zijn, dan erft de echtgenoot alles.

2. Als de echtgenoot de erfenis moet delen met de kinderen van zijn overleden vrouw, dan krijgt hij het vruchtgebruik op de hele nalatenschap (en dus niet alleen op de woning en de huisraad).

3. Als de echtgenoot de nalatenschap moet delen met de ouders van zijn overleden vrouw of met haar broers en zussen, dan wordt hij eigenaar van het deel van zijn gestorven vrouw in de gemeenschappelijke goederen én krijgt hij het vruchtgebruik van de eigen goederen van zijn vrouw.

Maar… het gehuwd koppel kan bij huwelijkscontract bepalen dat de langstlevende echtgenoot hoe dan ook alles erft. Als er kinderen uit een eerder huwelijk zijn, dan moet dat nieuwe huwelijkscontract de rechten van die kinderen uit het eerste huwelijk respecteren. Eén kind heeft recht op de helft van de nalatenschap, twee op twee derde, drie of meer op drie vierde. De langstlevende echtgenoot uit het tweede huwelijk behoudt wel het vruchtgebruik op de hele nalatenschap tot ze sterft.

MET TESTAMENT

Door een testament beslist de erflater (de overledene) zelf naar wie zijn nalatenschap gaat. Sommige personen kunnen echter nooit onterfd worden, ze krijgen altijd een bepaald deel van de nalatenschap, de reservataire erfgenamen.

Bij gehuwden heb je drie soorten reservataire erfgenamen:

* de kinderen. Die krijgen altijd een vast deel uit de erfenis, maximum drie vierde (zie hoger).

* de ouders en de grootouders. Zij worden enkel reservatair erfgenaam als er geen kinderen zijn en dan erven beide ouders elk één vierde van de nalatenschap. Maar de erflater kan dit onderdeel bij testament aan zijn echtgenoot geven als er geen kinderen zijn.

* de langstlevende echtgenoot. Die krijgt minstens het vruchtgebruik van de helft van de goederen van de erfenis en minstens van de gezinswoning en de huisraad.
Als de overledene nog ouders had, dan kan hij hùn vast erfdeel overlaten aan zijn echtgenoot.

Bij wettelijke samenwoners: De overledene moet de persoon met wie hij wettelijk samenwoont helemaal niets nalaten. Maar hij kàn haar ook een extraatje geven. Als de overleden samenwoner geen kinderen heeft, dan kan hij vanaf 18 mei de hele nalatenschap aan zijn vriendin schenken, ook als zijn eigen ouders nog leven. Ze behoudt in ieder geval het vruchtgebruik van het gezamenlijk huis en huisraad.

Feitelijke samenwoners worden als volkomen buitenstaanders beschouwd, ze hoeven dus helemaal niets te krijgen.

Ebook: Erfrecht. Wie erft wat?

In onze praktijk worden we dagelijks geconfronteerd met heel wat onwetendheid en misverstanden rond erfrecht. Begrijpelijk want het is een kluwen. Nu er hoe langer hoe meer nieuwe samengestelde gezinnen zijn, wordt het meer dan ooit belangrijk om te weten wie van wie… wat erft.

Lees Meer…
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…