Wie werkt met een vennootschap heeft vermoedelijk deze vraag al meermaals gesteld.  In dit artikel overlopen we de verschillen van elk van deze drie vormen van uitkering.  Telkens bekijken we ook de beperkingen, de voor- en/of de nadelen. 

De uitkering van een bezoldiging 

Een bezoldiging heeft voor gevolg dat deze vergoeding niet belast wordt in de vennootschapsbelasting omdat de bezoldiging voor de vennootschap een aftrekbare kost uitmaakt.  Deze bezoldiging wordt wel belast in de personenbelasting, nadat eerst de verschuldigde sociale bijdragen afgerekend werden.  Let wel op de sociale bijdragen zijn echter geplafonneerd. 

Een bezoldiging zal veelal een noodzaak zijn (tenzij er nog voldoende andere inkomsten zijn).  Hoe voorzien we anders in ons levensonderhoud ? Ook zal het uitkeren van een minimale bezoldiging (in principe 36.000 euro) noodzakelijk zijn. Zoniet geniet de vennootschap het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting niet. 

Tarieven vennootschapsbelasting :

Algmeen tarief VenB

33%

33,99% (*)

Verlaagd opklimmend tarief

   

0 – 25.000

24,25%

24,98% (*)

25.000 – 90.000

31%

31,93% (*)

90.000 – 322.500

34,5%

35,54% (*)

(*) incl crisisbijdrage van 3% 

Daarenboven geniet de vennootschap bijkomend noch van de investeringsreserve  noch van de vrijstelling van voorafbetalingen vennootschapsbelasting voor de eerste drie jaar. 

Is een bezoldiging uitkeren fiscaal daarom altijd nefast ?  Het antwoord is genuanceerd.  

Enerzijds kennen we in de personenbelasting ook een aantal voordelen zoals 
–         Een belastingvrije som waarop elke belastingplichtige recht heeft.  Deze kan misschien zelfs nog verhoogd worden bij kinderen ten laste.
–         Forfaitaire aftrek van beroepskosten.
–         Het huwelijksquotiënt.
–         Een aantal aftrekken zoals de premies voor een levensverzekering, het pensioensparen, de kinderopvang, de aftrek voor hypothecaire lening, energiebesparende maatregelen, alimentatie.
–         (…) 

Anderzijds kan de vennootschap in functie van de grootte van de maandelijks uitgekeerde bezoldiging een groepsverzekering opstarten.  De te betalen premies zijn binnen de zogenaamde 80%-regel fiscaal aftrekbaar wat een bijkomende besparing in de vennootschap uitmaakt.  Indien er geen of een zeer beperkte bezoldiging wordt uitgekeerd dan zal de groepsverzekering ook beperkt zijn.

De uitkering van een tantième  

Een tantième is een gedeelte van de winst van de vennootschap. Het betreft m.a.w. een veranderlijk bedrag dat afhangt van de winst die de vennootschap gemaakt heeft en komt de bedrijfsleider(s) ten goede. De uitkering gebeurt door de algemene vergadering n.a.v. de winstverdeling. 

De tantième heeft een vergelijkbare fiscale impact als de toekenning van een bezoldiging (sociale zekerheidsbijdrage is verschuldigd en ook personenbelasting (BV)).  Wel is het zo dat een tantième niet in aanmerking komt voor de berekening van de groepsverzekering. Er is immers niet voldaan aan de voorwaarde dat de bezoldiging toegekend werd vóór het einde van het boekjaar. 

Een tantième is echter geschikt om de belastbare winst van de vennootschap nog te optimaliseren als het boekjaar reeds werd afgesloten.  De tantième maakt immers een aftrekbare kost uit voor de vennootschap in het boekjaar waarop de tantième slaat en dus niet in het jaar waarin de tantième toegekend wordt.  Voor de genieter daarentegen maakt de tantième deel uit van het inkomen in het jaar van ontvangst.  M.a.w. we hebben hier een tijdsverschil. Het volgend voorbeeld maakt dit duidelijk Een vennootschap heeft in 2007 een winst behaald van 60.000 euro en er wordt op de algemene vergadering in 2008 beslist om een tantième uit te keren van 25.000 euro. Deze tantième is nog aftrekbaar voor het boekjaar 2007, terwijl deze pas in 2008 werd toegekend. De vennootschap wordt slechts belast in het boekjaar 2007 op 35.000 euro.  De genieter wordt belast in de personenbelasting in het jaar van toekenning, namelijk in 2008.

Op deze manier kan er fiscaal verholpen worden, wanneer er te weinig voorafbetaald werd of de bezoldiging was te laag.  

De uitkering van een dividend 

Dividenden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders en zijn voor hun volledige bedrag onderworpen aan de vennootschapsbelasting en ondergaan vervolgens, ten laste van de natuurlijke personen, de roerende voorheffing (15% of 25% of 10% indien liquidatie).

 

Dit doet misschien overkomen dat een dividenduitkering fiscaal weinig voordeel geniet.  Dit hoeft niet altijd het geval te zijn.  Dit bij toepassing van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting in combinatie met de verlaagde roerende voorheffing.  Een dividend is echter ook niet onderhevig aan de personenbelasting noch aan de sociale zekerheidsbijdragen.  Let wel op, ook een dividenduitkering wordt vennootschapsrechtelijk beperkt.  Dit is trouwens evenzeer het geval bij een tantième. 

Een dividenduitkering heeft o.a. ook een weerslag op het verlaagd opklimmend tarief  in de vennootschapsbelasting.  Wanneer de vennootschap meer dividend uitkeert dan 13 % van het gestorte kapitaal bij het begin van het boekjaar dan verliest zij het voordeel van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting.  Een dividend heeft ook geen invloed wat de groepsverzekering betreft.

Zoals reeds vermeld moet er een roerende voorheffing betaald worden.  Het principe is dat de roerende voorheffing 25% bedraagt.   

Daarnaast bestaat er, onder strikte voorwaarden, een verlaagd tarief roerende voorheffing van 15 %.  Dit verlaagd tarief is van toepassing op de dividenden van aandelen die vanaf 1 januari 1994 werden uitgegeven (verder bespreken we enkel die aandelen waar geen beroep werd gedaan op het openbaar spaarwezen). Om het tarief van 15 % te kunnen genieten moeten we kijken naar enkele van de meest voorkomende voorwaarden (art 269 W.I.B. 1992) :

–         de aandelen zijn uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in geld;
–         de aandelen mogen geen enkel toegekend voorrecht genieten;
–         de aandelen moeten vanaf hun uitgifte op naam staan of de aandelen moeten vanaf hun uitgifte gedeponeerd zijn in een dossier open bewaargeving bij een bank. 
–         de vennootschap mag geen overname doen van bepaalde activa van bepaalde personen. 

Deze activa zijn goederen die vóór 1 januari 1994 voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid werden gebruikt door de aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder of vennoot van de vennootschap die de overdracht verkrijgt, aandelen die deel hebben uitgemaakt van het privaat vermogen van de aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder of vennoot van de vennootschap die de overdracht verkrijgt en van goederen die voor 1 januari 1994 hebben toebehoord aan een vennootschap waar de overdrager aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder of vennoot was. Wat is nu de totale kostprijs van een dividenduitkering ? 

  VENB 33,99 %RV 25 % VENB 33,99 %RV 15 % VENB 24,98 %RV 25 % VENB 24,98 %RV 15 %
Winst voor VENB 100 100 100 100
VENBNetto winst –          33,9966,01 –          33,9966,01 –          24,9875,02 –          24,9875,02
RVNetto dividend 16,5049,51 9,956,11 18,7656,26 11,2563,76
Globale belastingdruk 50,49 % 43,89 % 43,74 % 36,24 %

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…