Bij Wet van 11 mei 2007 (bekendgemaakt in het Luxemburgs Mémorial van 14 mei2007) werd de Société de Gestion de Patrimoine Familial een feit. Dit is de opvolger van de succesvolle Soparfi Enkel natuurlijke personen (dus geen vennootschappen) komen als aandeelhoudervan een SPF in aanmerking.

Daaronder kunnen echter ook te worden begrepen eenfamily office, trust, private stichting of administratiekantoor of eender welkegelijkaardige entiteit (met of zonder rechtspersoonlijkheid) die zich bezighoudt methet beheer van vermogen van particulieren. 

Het maatschappelijk doel van een SPF kan er enkel en alleen in bestaan financiëleactiva te verwerven, houden, beheren en realiseren. Eender welke handelsactiviteitwordt uitgesloten. Een SPF is gemachtigd participaties aan te houden in een andere vennootschap opvoorwaarde dat ze zich niet inlaat met het bestuur van deze vennootschap. Het iseen SPF evenwel verboden rechtsreeks onroerend goed aan te houden dan wel eenlening met interest te verstrekken, zelfs aan de vennootschap in dewelke ze eenparticipatie aanhoudt.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…