De nationale regeling van de wederverkoop heeft stand gehouden tussen al deze nieuwe gewestelijke registratiewetgeving. En is er ook mee cumuleerbaar, in bepaalde omstandigheden.

Het gaat hier over de regeling waarbij als u een onroerend goed verkoopt binnen de twee jaar na aankoop, u 60 % van de betaalde registratierechten terug krijgt.

1.Hoe wordt deze termijn van twee jaar juist berekend ?

De termijn van twee jaar loopt vanaf de datum van de authentieke aankoopakte tot aan de datum van de authentieke akte van wederverkoop. De datum van compromis is niet van belang. Als u dreigt de datum te overschrijden, kan men er altijd voor zorgen dat het compromis bij wederverkoop geregistreerd wordt en dus zo een authentieke akte wordt.

Als u kocht onder opschortende voorwaarde, dan begon de termijn van wederverkoop pas te lopen bij de vervulling van deze voorwaarde.

Als het gaat om een wederverkoop onder opschortende voorwaarde dan kan de teruggave ook slechts plaats vinden na de opschortende voorwaarde is vervuld.

Deze termijn van twee jaar is nooit verlengbaar, ook niet ingevolge een zgn. overmacht. Valt de laatste dag van de termijn op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt deze termijn niet verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

2. Wat is de procedure ?

U moet uw teruggave vragen aan de Ontvanger van de plaats van aankoop en dit in een “met redenen omkleed aangetekend verzoekschrift”.

Het is ook mogelijk (en eigenlijk is dit veel handiger) om het teruggave – verzoek rechtstreeks in de akte van wederverkoop te laten opnemen. De originele akte, de zgn. minuut, wordt dan door de notaris ter registratie aangeboden. Het is dan de fiscus die automatisch kennis neemt van het verzoek tot teruggave.

Mogelijk moet u wel enkele maanden – tot bv. zes maanden op uw teruggave wachten – waarom duurt dit zo lang. Uw verzoekschrift moet immers langs het registratiekantoor waar de akte van wederverkoop werd geregistreerd, vervolgens langs het kantoor waar de akte van verkrijging werd geregistreerd en ook nog langs het kantoor waar het onroerend goed is gelegen. Het kan immers om afzonderlijke kantoren gaan.

3. Kan ik ook teruggave vragen bij een “klein beschrijf” ?

Neen, de procedure van wederverkoop geldt enkel als het normale registratierecht van toepassing was en geldt dus niet bij het zgn. klein beschrijf. Maar er is hier toch “één en ander” mogelijk. We verklaren ons nader.

Sinds 1988 kunt u alleen het verlaagde registratierecht van 6 % behouden, als de verkrijger of zijn echtgenoot ingeschreven is in het bevolkingsregister (of vreemdelingenregister) op het adres van het verkregen onroerend goed. Men moet deze inschrijving doen binnen een termijn van drie jaar vanaf de datum van de authentieke akte.

Stel nu dat u niet voldoet aan deze bewoningsverplichting. U zal dan registratierechten moeten bijbetalen tot aan het normaal tarief maar geen boete. Op dat ogenblik kan men teruggave vragen, volgens de normale procedure en onder de normale voorwaarden.

4. Bestaat er zoiets als “gedeeltelijke wederverkoop” ?

Ja, het is bv. mogelijk dat u een woning koopt en hier enkele appartementen van maakt.U behoudt vervolgens bv. één appartement en verkoopt de twee andere. U gaat dan over tot wat we een “gedeeltelijke wederverkoop” noemen. Dit is dus mogelijk.

5. Wanneer is de teruggave bij wederverkoop combineerbaar met de regeling van de Vlaamse registratierechten ?

De teruggave bij wederverkoop is alleen combineerbaar met het systeem van “meeneembaarheid” binnen de Vlaamse registratierechten, niet met het zgn. abattement.

Binnen het systeem van de Vlaamse “meeneembaarheid” heeft u twee systemen, de verrekening en de teruggave. Aanvankelijk was er alleen cumulatie mogelijk met de verrekening. Daarna is er een aanpassing gebeurd aan de Vlaamse registratierechten, zodat er nu ook cumulatie mogelijk is bij teruggave.

6. Kan een beroepsverkoper genieten van dit systeem ?
Neen, in principe niet. Als een beroepsverkoop echter zijn bijzonder statuut kwijt speelt, en er is aan de andere voorwaarden voldaan, dan kan ook hij van de teruggave bij wederverkoop genieten.

7. U verkoopt alleen het vruchtgebruik ?
Stel dat u binnen de twee jaar, en alle andere voorwaarden in acht nemend, alleen het vruchtgebruik terug verkoopt.Wat dan ? U zal de betaalde registratierechten voor 60 % terug krijgen op de waarde van het vruchtgebruik (bv. op 80 %).

8. Op welk bedrag wordt de teruggave berekend ?

Het is een misverstand te denken dat de teruggave steeds berekend wordt op basis van de door u betaalde registratierechten. Stel dat u weder verkoopt voor een lager bedrag dan u zelf betaalde, dan zal de teruggave worden berekend op deze lagere wederverkoopprijs.

9. Kan ik van teruggave genieten als ik mijn pand in een vennootschap inbreng ?

Ja, als u een onroerend goed in een vennootschap inbrengt, kunt u soms ook teruggave van registratierechten genieten.
Het moet dan wel gaan om een inbreng door een natuurlijk persoon gaan en uiteraard binnen een termijn van twee jaar. Het moet dan wel om een onroerend goed gaan dat geheel of gedeeltelijk tot

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…