U heeft cash in uw vennootschap. U zou dit geld graag beleggen… Neemt u beter het geld eerst uit uw vennootschap en belegt u het dan privé. Of laat u het geld in uw vennootschap en gaat u het daar beleggen en ontbindt u daarna de vennootschap… 

Wat is het probleem

Als u privé belast wordt betaalt u al dan niet 15% of 25% roerende voorheffing op uw opbrengst, terwijl uw vennootschap soms zelfs quasi 34% vennootschapsbelasting hier op betaalt. Anderzijds kost het ook geld om uw reserves uit uw vennootschap te halen. Maar er zijn nog meer elementen die de denkoefening complex maken. Zo is er ook nog de notionele intrestaftrek (zie verder). Voorheen was het immers zo dat wanneer een vennootschap haar eigen vermogen belegt, en hiervoor bv. een intrestvergoeding voor ontving, zij hierop belast werd. Vandaag wordt dit fiscaal nadeel, al dan niet volledig, gecompenseerd door een fictieve aftrek op het (gecorrigeerd) eigen vermogen van de vennootschap. Anderzijds kennen we vandaag een belasting van 10% roerende voorheffing op het liquidatiesaldo van een vennootschap.

Veel vennootschappen kennen echter een tarief roerende voorheffing van 15% (en niet van 25%) op een dividenduitkering. Dit maakt dat het verschil tussen een liquidatie of een dividenduitkering niet zo groot meer is. Gelden in de vennootschap aanhouden heeft ook een aantal niet fiscale gevolgen. Hierbij denken we aan het ondernemingsrisico, de discretie en aan de moeilijkheid om op termijn de aandelen te kunnen verkopen (een spaarpot in de vennootschap is niet altijd gewenst door de koper).

Welk zijn de mogelijkheden?

Er zijn ook ingrijpende manieren om geld uit uw vennootschap te halen, zoals een inkoop eigen aandelen of de oprichting van een holdingconstructie. Maar hier voelt u niet zoveel voor. Elementen zoals de fiscale onzekerheid, de ganse kostprijs van de constructie of de complexiteit ervan zijn hierbij belangrijk. U staat m.a.w. voor de volgende moeilijke keuze. Ofwel de gelden vandaag onttrekken aan de vennootschap via een dividenduitkering wat betekent vandaag roerende voorheffing betalen (hetzij 25% hetzij 15%). De gelden kunnen vanaf dat moment wel privé belegd worden.

U betaalt in de praktijk mogelijk maar 15% voor de BVBA’s die opgericht zijn na 1 januari 1994. Ofwel behoudt u de gelden in de vennootschap, bv. op een termijnrekening. Dit betekent dan weer dat uw vennootschap de ontvangen intresten bij haar belastbaar inkomen ziet komen. De notionele intrestaftrek zal hier wel een verbetering kennen.  Let wel op dat sommige  beleggingen in een vennootschap een nadeel vormen in de berekening van de notionele intrestaftrek. Later wordt de vennootschap geliquideerd met alsnog een roerende voorheffing van 10% tot gevolg.

Wat is de beste keuze?

Het volgende voorbeeld kan u hierbij helpen. Uw vennootschap heeft bv. 100.000 EUR aan gereserveerde liquiditeiten. U hebt de keuze tussen: vandaag een dividend uitkeren (wat betekent 25.000 EUR roerende voorheffing betalen, nl 25%) en de netto opbrengst privé beleggen in een Tak-21 met bv. een netto opbrengst van 4%. Of de reserves in de vennootschap aanhouden en ze daar laten renderen op de huidige termijnrekening van 3% bruto. De vennootschap geniet niet van het verlaagd tarief. De vennootschap wordt vereffend over vijf jaar. Wat doet u het best voor de resterende looptijd van vijf jaar?

U wacht de vereffening af….

Na vijf jaar heeft u privé netto (na liquidatie en 10% RV) 104.335 EUR. De belegging in de vennootschap wordt niet belast gezien de opbrengst van 3% lager is dan het tarief notionele intrestaftrek van 4,281%.

U kiest voor de dividenduitkering…

Een dividenduitkering aan 25% roerende voorheffing en de gelden beleggen aan 4% netto betekent 91.249 EUR na 5 jaar. De fiscale conclusie in dit voorbeeld is dat de liquidatie beter afgewacht wordt. Opgelet, wanneer het tarief roerende voorheffing op de dividenduitkering echter 15% bedraagt dan is het verschil al merkelijk kleiner. In dit geval gaat het om 104.335 EUR nadat de vennootschap werd vereffend na vijf jaar of 103.415 EUR indien nu een dividend wordt uitgekeerd.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…