Na vele jaren van vruchteloze pogingen is het eindelijk zover : de auteurs kunnen genieten van een speciaal op hun maat gesneden fiscale gunstregeling.

Doelstelling. De bedoeling van de nieuwe fiscale regeling voor de inkomsten uit auteursrechten is de discussies wegnemen omtrent de fiscale kwalificatie van de inkomsten (diverse dan wel beroepsinkomsten), en ook het probleem aanpakken van de oplopende progressiviteit bij onregelmatige inkomens die kenmerkend zijn voor auteurs en kunstenaars.

 

Alles roerend. De oplossing voor voormelde knelpunten bestaat erin de inkomsten uit artistieke activiteiten onder te brengen in de categorie van de roerende inkomsten. Gedaan dus met de eindeloze discussies over diverse dan wel beroepsinkomsten, én één vlak tarief van 15 %.

 

Bevrijdende bronheffing. De inkomsten uit auteursrechten zullen net als alle andere roerende inkomsten onderworpen zijn aan een bevrijdende roerende voorheffing van 15 %.

De nieuwe fiscale regeling treedt in werking met ingang van 01.01.2008.

 

Voor wie? De specifieke fiscale regeling geldt enkel voor natuurlijke personen. Vennootschappen zijn uitgesloten. Naast de auteur zelf genieten ook de erfgenamen van de auteur van het nieuw fiscaal stelsel.

 

Voor welke inkomsten De specifieke fiscale regeling is van toepassing op de inkomsten uit “alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zijn”. Belangrijk om weten is dat het niet noodzakelijk moet gaan om letterkundige en kunstwerken, maar dat ook technische werken of artikels worden geviseerd.  Naast de kwalificatie als roerend inkomen genieten de auteurs ook nog eens over een forfaitaire kostenaftrek.Deze bedraagt 50 % van de eerste schijf van 10 000 euro en 25 % van de schijf van 10 000 euro tot 20 000 euro (art. 4 KB/WIB 92).  

Beperking tot 57.180 EUR (aj. 2009)

De kwalificatie als roerend inkomen is beperkt tot een eerste schijf van 37.500 euro, na aftrek van de kosten (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2009 49.680 euro). Rekening houdend met het kostenforfait mag een auteur of kunstenaar dus het grensbedrag plus 7.500 euro (bedrag van kostenforfait) ontvangen opdat zijn volledig inkomen zou worden aangemerkt als roerend inkomen. Voor aanslagjaar 2009 is dit dus 57.180 EUR.

 

Het gedeelte van de ontvangen sommen dat deze grens te boven gaat, zal blijvend worden behandeld als hetzij een beroepsinkomen hetzij een divers inkomen.

Toepassingsproblemen

Nu al is duidelijk dat er praktische toepassingsproblemen zullen rijzen.

Kostenforfait Bijvoorbeeld wanneer de betrokkenen vanuit verschillende bronnen beroepsmatig auteursrechten verkrijgen. Zoals de regeling nu is, moeten de schuldenaars van de RV (bv. de uitgever of de opdrachtgever) zelf ieder afzonderlijk rekening houden met de forfaitaire kostenaftrek. Het is duidelijk dat er uiteindelijk een te hoog kostenforfait wordt weerhouden, maar hoe dit verder geregulariseerd zal worden, is voorlopig niet duidelijk.

Bovengrens Ook de bovengrens schept problemen. Een schuldenaar kan niet weten wat de totale ontvangsten zijn van de auteur, en kan dus niet weten of het gaat om roerende inkomsten. Uit de parlementaire stukken blijkt dat de schuldenaars bij de aangifte in de roerende voorheffing een lijst met de begunstigden (formulier 273) zullen moeten opnemen. Op basis van die gegevens kan de administratie dan in voorkomend geval tot een regularisatie overgaan.


 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…