De nieuwe revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2010 is weer bekend gemaakt. Tijd om het een en ander op te frissen. Waar moet u opletten? Waarom is die revalorisatiecoëfficiënt zo belangrijk.
 
Beroepsmatig gebruik
De revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2010 bedraagt 3,88. Deze coëfficiënt is in eerste instantie van belang om het onroerend inkomen te berekenen indien u een gebouwd onroerend goed verhuurt aan iemand die het beroepsmatig gebruikt. 

Berekening. Dit onroerend inkomen is gelijk aan de brutohuur verminderd met de forfaitaire kostenaftrek.

Let op! Het minimale onroerend inkomen bedraagt het geïndexeerd KI (indexeringscoëfficiënt voor aanslagjaar 2010 bedraagt 1,5461) verhoogd met 40 %). Deze forfaitaire kostenaftrek bedraagt het laagste bedrag van ofwel 40 % van de brutohuur ofwel 2/3 van het KI vermenigvuldigd met de revalorisatiecoëfficiënt (= 2,5866 x KI).  

Verhuren aan de eigen vennootschap
In tweede instantie is deze revalorisatiecoëfficiënt van belang wanneer u als bedrijfsleider een gebouwd onroerend goed verhuurt aan uw vennootschap. Het huurinkomen dat meer bedraagt dan 5/3 van het (niet-geïndexeerd) KI, vermenigvuldigd met de revalorisatiecoëfficiënt, wordt geherkwalificeerd als bezoldiging (= 6,4666 x KI).

Let op! Wat de huurherkwalificatie betreft is het belangrijk de volgende zaken voor de praktijk nog even in herinnering te brengen. Met de herkwalificatie moet rekening gehouden worden bij die bedrijfsleider van de eerste categorie (art. 32, eerste lid, 1° WIB 92). Ook dient het betrekking te hebben over een gebouwd onroerend goed dat verhuurd wordt aan deze vennootschap.

Eén echtgenoot is bedrijfsleider. Wanneer slechts één van beide echtgenoten bedrijfsleider is, zal de herkwalificatie enkel van toepassing zijn op de huurinkomsten van de echtgenoot die bedrijfsleider is. De huurinkomsten aangegeven in hoofde van de echtgenoot die geen bedrijfsleider is, worden niet geherkwalificeerd. Het huwelijkscontract is dan ook niet zonder belang.

Tip. Behoort het gebouw echter tot het eigen vermogen van één van de echtgenoten maar worden de huurinkomsten verdeeld over beide echtgenoten (gemeenschappelijke aanslag), dan komen de huurinkomsten van de echtgenoot die geen eigenaar is van het goed niet voor herkwalificatie in aanmerking (zie Circulaire nr. Ci.RH.221/569.663 (AOIF 18/2005) dd. 14.04.2005).

Bij vooruitbetaalde huur mag de huur (en huurvoordelen) worden verdeeld over de verschillende jaren waarop zij betrekking heeft (zie Vraag nr. 87 van mevrouw Pieters dd. 06.11.2003, Vr. en Antw., Kamer, 2003-2004, nr. 23, blz. 3504).

Managementvennootschap?
Vandaag is het oprichten van een vennootschap die het mandaat als bedrijfsleider opneemt in een andere vennootschap (zogenaamde managementvennootschap) een courante transactie. Deze managementvennootschap wordt vertegenwoordigd (zie art 61 W.Venn) door een ‘vaste vertegenwoordiger’ (natuurlijk persoon die meestal ook de verhuurder is). In de praktijk rees de vraag of voor deze vaste vertegenwoordiger rekening moet gehouden worden met de huurherkwalifcatie.  De Minister stelt dat dit wel degelijk het geval is (zie Vraag nr. 39 van mevrouw Lejeune dd. 14.01.2009 (V&A, Kamer, 2008-2009, nr. 046, blz. 28-30).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…