Een recente parlementaire vraag behandelt dit vraagstuk (Vraag nr. 1064 van de heer Devlies dd. 11.01.2006,Vr. en Antw., Kamer, 2005-2006, nr. 113, blz. 21557-21560) : “De fiscale regeling betreffende kosten die gepaard gaan met het bijwonen van een wedstrijd in voetballoges of VIP-plaatsen bij andere sportwedstrijden kan als volgt worden samengevat.  De door ondernemingen gedane uitgaven met betrekking tot de toegang tot dergelijke loges of VIP-plaatsen (toegangskaarten, abonnementen, enzovoort) worden als publiciteitskosten aangemerkt in de mate dat die ondernemingen kunnen aantonen dat het gebruik van die locaties gericht is op het voeren van een of andere vorm van publiciteit voor de onderneming. In de mate dat aan die voorwaarde is voldaan zijn dergelijke kosten integraal aftrekbaar.  De kosten die verbonden zijn aan de ontvangst van mogelijke klanten, leveranciers of zakenrelaties in dergelijke plaatsen, worden als receptiekosten aangemerkt.

Het betreft hier inzonderheid de kosten van spijzen (maaltijden, snacks, versnaperingen, enzovoort), dranken, rookartikelen, bloemen, enz. Krachtens artikel 53, 8° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) zijn de beroepsmatig gedane receptiekosten slechts ten belope van 50% als beroepskosten aftrekbaar.  Voor alle duidelijkheid wordt er nog op gewezen dat de bovenbedoelde kosten niet mogen verward worden met de kosten voor maaltijden die, al dan niet ter gelegenheid van een sportieve manifestatie, in een restaurant worden genuttigd. Onder restaurant dient hier te worden verstaan, een publieke gelegenheid, dat wil zeggen een voor iedereen vrij toegankelijke plaats, waar men koude en warme maaltijden met de daarbij horende dranken kan verkrijgen.

Het betreft hier inzonderheid de kosten van spijzen (maaltijden, snacks, versnaperingen, enzovoort), dranken, rookartikelen, bloemen, enz. Krachtens artikel 53, 8° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) zijn de beroepsmatig gedane receptiekosten slechts ten belope van 50% als beroepskosten aftrekbaar.  Voor alle duidelijkheid wordt er nog op gewezen dat de bovenbedoelde kosten niet mogen verward worden met de kosten voor maaltijden die, al dan niet ter gelegenheid van een sportieve manifestatie, in een restaurant worden genuttigd. Onder restaurant dient hier te worden verstaan, een publieke gelegenheid, dat wil zeggen een voor iedereen vrij toegankelijke plaats, waar men koude en warme maaltijden met de daarbij horende dranken kan verkrijgen.

Dergelijke vanaf 1 januari 2005 beroepsmatig gedane kosten zijn, gelet op het bepaalde in artikel 53, 8°bis, WIB 1992, immers ten belope van 69 % als beroepskosten aftrekbaar” Deze kosten mogen onmiddellijk in kost worden geboekt. Het betreft dus een kost die ineens kan worden afgetrokken van de winst.  De kosten van de spijzen en de dranken die worden aangeboden bij business seats zjn voor de BTW-Administratie nog steeds zgn. kosten van onthaal, kosten die gemaakt worden om de banden aan te halen met zakelijke relaties. Op dergelijke kosten krijgt men geen BTW terug. De BTW die echter betaald wordt op de toegangskaarten, de huur van de business seats, enz. is volledig recupereerbaar omdat het gaat om BTW op publiciteitskosten. 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…