Mogelijk heeft u er ook al aan gedacht om uw vennootschap te verhuizen naar het buitenland om zo aan de Belgische fiscus te ontsnappen. Maar is dit wel zo makkelijk ? Het is een vrij technisch gebeuren, maar we trachten deze vraag te analyseren. Deze keer kunnen we niet anders dan een aantal artikels te citeren.

 

Zetelverplaatsing = liquidatie

Art. 210, § 1, 4° WIB 1992 bepaalt dat het belastingregime voorzien voor de ontbinding en vereffening van vennootschappen van toepassing is op de vennootschappen 'die hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer naar het buitenland overbrengen' (art. 209 WIB 1992).
Kortom de werkelijke waarde van het maatschappelijke vermogen op het moment van zetelverplaatsing zal worden gelijkgesteld met een bij verdeling van maatschappelijk vermogen uitgekeerde som.  Dit betekent dan ook 10% roerende voorheffing.

Artikel 210 § 1, 4° WIB 1992 stelt :  “§ 1. De artikelen 208 en 209 zijn mede van toepassing :
4° bij het overbrengen van de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer naar het buitenland ; “

Wat met zetelverplaatsing bedoeld wordt kunnen we lezen in  ComIB 210/22  :
" De bepaling van art. 210, § 1, 4°, WIB 92, heeft tot doel op ondubbelzinnige wijze de gevallen waarbij binnenlandse vennootschappen hun fiscale woonplaats (maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer) naar het buitenland overbrengen, gelijk te stellen met een verdeling van het maatschappelijk vermogen (zie ook PV nr. 678 van 19.12.1990, Volksv. Loones, Bull. 707, blz. 1795).
       

Of de fiscale woonplaats niet, dan wel daadwerkelijk naar het buitenland werd overgebracht kan evenwel in bepaalde gevallen slechts worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke omstandigheden. In dat verband kan nuttig worden verwezen naar 179/21, e.v. en inz. naar 179/23 waaruit blijkt dat wanneer de statuten een maatschappelijke zetel vermelden die in feite niet de voornaamste inrichting van de vennootschap is, m.a.w. wanneer de maatschappelijke zetel meer schijn dan werkelijkheid is, het de ligging van de voornaamste inrichting is die bepaalt of de vennootschap al dan niet aan de Ven.B blijft onderworpen (voor zover wel te verstaan de ene zetel in België en de andere zetel in het buitenland is gelegen). "

Of toch niet ?
Artikel 214bis WIB 1992 stelt dan weer het volgende :
    “Niettegenstaande artikel 210, § 1, 4°, in geval van overbrenging van de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer door een binnenlandse vennootschap naar een andere lidstaat van de Europese Unie, vindt geen belastingheffing ingevolge artikel 208, tweede lid, of artikel 209 plaats :
– voor wat betreft de bestanddelen die blijvend worden aangewend binnen een in artikel 229, § 1, bedoelde Belgische inrichting waarover de vennootschap in België, al dan niet ten gevolge van deze verrichting, beschikt, en die bijdragen tot de totstandkoming van de resultaten van deze inrichting die in toepassing van artikel 233 in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de belastinggrondslag;
– in de mate dat de vrijgestelde reserves de binnenlandse vennootschap vóór deze overbrenging, die niet verbonden zijn aan een buitenlandse inrichting, als dusdanig teruggevonden worden binnen het eigen vermogen van de Belgische inrichting van deze vennootschap.”
 
Weet wel dat de fiscale verliezen, geleden vóór de emigratie van de Europese vennootschap of de Europese coöperatieve vennootschap (doch zie uitbreiding verder) naar een andere Lidstaat van de Europese Unie, enkel aftrekbaar zijn binnen de Belgische inrichting waarover de vennootschap na de overbrenging beschikt (art 240 bis §2 WIB 1992 : “ § 2. In geval van de overbrenging van de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer door een binnenlandse vennootschap naar een andere lidstaat van de Europese Unie met toepassing van het bepaalde in artikel 214bis, zijn de beroepsverliezen in België geleden vóór deze overbrenging door de vennootschap enkel aftrekbaar binnen de Belgische inrichting waarover de vennootschap na deze overbrenging beschikt.”).
 
 
Uitbreiding :
 
In het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2011 : 14 APRIL 2011. – Wet houdende diverse bepalingen (1)
 
Art. 47. In artikel 214bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de inleidende zin worden de woorden "een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap" vervangen door de woorden "een binnenlandse vennootschap";
2° in de bepaling onder het tweede streepje, worden de woorden "van de Europese vennootschap of van de Europese coöperatieve vennootschap" vervangen door de woorden "van de binnenlandse vennootschap".

Art. 48. In artikel 229, § 4, tiende lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2009, worden de woorden "een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap" vervangen door de woorden "een binnenlandse vennootschap".

Art. 49. In artikel 240bis, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008, worden de woorden "een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap" vervangen door de woorden "een binnenlandse vennootschap
 
 
Besluit

De fusiewet van 11 december 2008 werd recent uitgebreid naar alle binnenlandse vennootschappen. Dus geen beperking meer naar enkel de Europese vennootschap. Maar de vrijstelling van liquidatie zal enkel plaats vinden mbt de activa die behouden blijven in een Belgische inrichting. Dus een vennootschap overbrengen naar het buitenland (dmv zetelverplaatsing) brengt hier dan ook geen oplossing om zo de reserves vrij van belasting te onttrekken.
 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…