Sommige zaakvoerders of bestuurders gaan om met hun rekening-courant als met hun ‘poef’ in het lokale stamcafé. Privé uitgaven gedaan met geld van de vennootschap ? Voordelen van alle aard die niet of onvolledig werden aangegeven ? Zet het maar op de rekening-courant! De vraag is of wat te verkiezen is, een inschrijving op de rekening-courant, of de belasting van een voordeel van alle aard in de personenbelasting.

Aangifte VAA via rekening-courant principieel aanvaard

Wanneer het bedrag van de voordelen vóór de controle worden ingeschreven op de rekening-courant van de genieter bij de vennootschap die de voordelen verstrekt in het jaar waarin de voordelen worden genoten, wordt het voordeel teniet gedaan. Het voordeel wordt immers principieel kosteloos toegestaan, en bijgevolg moet het (eventueel forfaitair geraamd) voordeel worden verminderd met de bijdrage van de verkrijger van dat voordeel (artikel 18, § 4, KB/WIB 92).

Boekhoudkundig gebeurt de inschrijving op de rekening-courant door een boeking op het debet van de rekening-courant van de genieter van het voordeel enerzijds en op het credit van de rekening 744 ‘Diverse bedrijfsopbrengsten’ anderzijds. Voor de vennootschap zijn de op de rekening-courant geboekte voordelen een belastbaar inkomen.

Behalve wanneer het gaat om regularisaties (zie hierna), is er een vrije keuze. Er mag jaar per jaar worden gewijzigd, en ook voordeel per voordeel (bv. het ‘voordeel auto’ boeken op R/C en het ‘voordeel bewoning’ aangeven).

Voor regularisaties ligt het moeilijker

Volgens de Minister van Financiën zijn a posteriori regularisaties van voordelen van alle aard via rekening-courant niet toegestaan. Zij kunnen alleen maar worden gebruikt om de waarde van te goeder trouw aangegeven voordelen van alle aard bij te stellen (PV 01.09.1999).

Verkieselijk ?

De vraag die zich in de praktijk stelt, is of het verkieselijk is een voordeel in te boeken op de rekening-courant dan wel aan te geven als voordeel van alle aard. Zaakvoerders en hun boekhouders verkiezen dikwijls reflexmatig de rekening-courant, al is het maar omdat dit niet onmiddellijk ‘pijn’ doet.

In de praktijk moet het antwoord op deze vraag geval per geval worden beoordeeld, en hangt het antwoord af van de stand van de rekening-courant (credit of debet, cf. fictieve debetintresten) en de grootte van het loon dat al opgenomen werd (cf. verlaagd opklimmend tarief en de 80 %-grens van uw groepsverzekering of individuele pensioentoezegging).

Het laten belasten vereist een uitgave op het vlak van belastingen en sociale bijdragen, maar de inboeking op rekening-courant moet ook ooit worden aangezuiverd met private (belaste) middelen … Daarenboven geeft een debetstand van de rekening courant aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle aard gelijk aan de fictieve debetintresten, die dan gewoonlijk op hun beurt ingeboekt worden op de rekening-courant, waardoor een heus  sneeuwbaleffect ontstaat …

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…