Uzelf of uw vennootschap?

Heel wat zelfstandigen die een vennootschap hebben, betalen hun sociale bijdragen niet zelf, maar laten dit doen door hun vennootschap. Dit is geen enkel probleem, maar omdat dit persoonlijke uitgaven zijn, wordt u dan wel belast op een voordeel van alle aard gelijk aan die sociale bijdragen. De sociale bijdragen zelf blijven voor u wel aftrekbaar van uw loon, ook al heeft u ze dus niet zelf betaald. Het voordeel is dat u dan enkel belastingen betaalt óp de sociale bijdragen (op het voordeel van alle aard) en dat u de sociale bijdragen zelf dus niet meer hoeft te betalen.

Uiteraard heeft u de uitgave op die manier verschoven naar uw vennootschap, die hierdoor dus meer kosten heeft (die ook aftrekbaar zijn), dan wanneer u uw sociale bijdragen zelf zou betalen. Als we er echter van uitgaan dat u sociale bijdragen zelf betaalt én voor hetzelfde bedrag méér loon opneemt uit uw vennootschap, dan komt dit uiteindelijk op hetzelfde neer dan wanneer u uw sociale bijdragen door uw vennootschap laat betalen:

Wat doet u het best?

Fiscaal gezin maakt het dus geen verschil of u uw sociale bijdragen zelf betaalt of dit door uw vennootschap laat doen én u voor hetzelfde bedrag méér loon opneemt. Toch kan het interessanter zijn om uw sociale bijdragen zelf te betalen. Dit is het geval als uw vennootschap een groepsverzekering voor u afgesloten heeft. De premies die uw vennootschap daarvoor betaalt hangen immers af van het loon dat u uit uw vennootschap opneemt (de 80%-regel). Van belang daarbij is dat de premies enkel berekend worden op het loon en de voordelen van alle aard die u ten minste om de maand worden betaald of toegekend (art. 195 WIB). Vermits uw sociale bijdragen slechts om het kwartaal betaald dienen te worden, komen ze in principe dus niet in aanmerking voor de berekening van de premie van de groepsverzekering. Door uw sociale bijdragen zelf te betalen en voor hetzelfde bedrag een hoger loon op te nemen, kan uw vennootschap dus een grotere premie in uw groepsverzekering storten.

Enkele jaren geleden heeft de minster echter verklaart “dat de driemaandelijkse sociale bijdragen die door een vennootschap ten voordele van haar bedrijfsleiders ten laste zijn genomen als bezoldigingen worden beschouwd in de zin van art. 195 WIB” (vr. nr. 399, Pieters, 24.05.2004, QRVA 51/075, p. 12548).” Op basis van dit antwoord zou u dus toch de premie van uw groepsverzekering kunnen optrekken als uw vennootschap uw sociale bijdragen betaalt, maar dit is echter niet zonder gevaar. Het antwoord van de minister gaat immers in tegen de wet, waarin letterlijk vermeld staat dat de premies slechts aftrekbaar zijn “in zover zij betrekking hebben op bezoldigingen die regelmatig en ten minste om de maand worden betaald of toegekend”.

In principe zullen de meeste controleurs zich wel schikken naar het standpunt van de minister, maar als dat niet gebeurt en de zaak komt voor de rechter, dan heeft u weinig kans op succes. Voor de rechter primeert immers de wet boven het standpunt van de minister. Zo oordeelde de rechtbank van Bergen (20.04.2009) dat “de administratieve circulaires en de antwoorden op de parlementaire vragen evenwel slechts een indicatieve waarde hebben en noch de Rechtbank noch de belastingplichtige verbinden” en het hof van beroep van Antwerpen (19.02.2008) dat het antwoord van de minister op een parlementaire vraag “niet kan prevaleren op de uitdrukkelijke tekst van de wet”. Om onnodige discussie met de fiscus te vermijden over de aftrekbaarheid van de premie groepsverzekering, is het dus raadzaam om uw sociale bijdragen zelf te betalen en uw loon te verhogen.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…