Drie categorieën moeten hier onderscheiden worden :

  • te regulariseren BTW-handelingen
  • te regulariseren beroepsinkomsten
  • te regulariseren overige inkomsten (roerende, onroerende en diverse inkomsten).

Ook successierechten kunnen geregulariseerd worden (Mond. Vr. nr. 10 636 van 7 maart 2006, Kamercommissie Financiën, Integraal Verslag, CRIV 51 COM 873, 27).

Wat kost een regularisatie ?

De te regularisen BTW-handelingen worden onderworpen aan dat BTW-tarief dat toen van toepassing zou geweest zijn.  Ook de te regularisen beroepsinkomsten worden onderworpen aan het normaal belastingtarief dat van toepassing zou geweest zijn (dus te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting en crisisbelasting) mocht de belastingplichtige zijn belastingen toen correct betaald hebben.

Belangrijk hierbij is dat er echter in tegenstelling tot de twee eerste categorieën, voor de derde categorie een boetesysteem ingevoerd werd voor diegenen die niet snel geneigd zijn te reageren. Vanaf 1 januari 2007 bedraagt deze boete 10 %.  De belastingplichtige krijgt wel de garantie dat de geregulariseerde inkomsten (bijkomend)  niet meer onderworpen kunnen worden aan de inkomstenbelastingen.

De regularisatie-aanvraag

Een regularisatie-aanvraag kan worden ingediend door zich te richten tot het Contactpunt Regularisaties bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Dit contactpunt maakt deel uit van de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

Het model van zulk een regularisatie-aanvraag vindt u verder terug. De nodige bewijsstukken maken deel uit van de regularisatie-aanvraag (toe te voegen in afzonderlijke bijlagen).

Let op de belastingplichtige kan echter slechts éénmalig een regularisatie kunnen aanvragen. Ook nu is het niet mogelijk een regularisatie aan te vragen als er reeds een specifiek onderzoek aangekondigd is.  Ook is het niet mogelijk een regularisatie aan te vragen voor inbreuken opgesomd in de preventieve antiwitwaswetgeving (BTW-carrousels, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, …).  De belastingplichtige krijgt in ruil fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

Is er voorzien in een vorm van anonimiteit ?

Hier hangt het antwoord af van de aard van de geregulariseerde belastingen.

Wat de geregulariseerde beroepsinkomsten en BTW-handelingen betreft, is het antwoord duidelijk negatief.  Er wordt immers een afschrift van het regularisatie-attest bezorgd aan de plaatselijke taxatiedienst.  Dit betekent echter nog niet dat het attest mag aangewend worden om fiscale onderzoeks- of controleverrichtingen uit te voeren.    Wat de overige geregulariseerde inkomsten (o.a. roerende inkomsten) betreft, is er wel anonimiteit.   Het Contactpunt Regularisaties mag immers de verkregen inlichtingen niet bekendmaken aan de andere diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het Contactpunt Regularisaties moet wel elke zes maanden verplicht een afschrift bezorgen van de lijst van de afgeleverde regularisatie-attesten aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…