Gezien de laatste weken en maanden al verschillende zaken m.b.t. het voordeel alle aard en de bedrijfswagen werden gewijzigd, is het geen overbodige luxe de principes nog eens op een rij te zetten.

Het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een gratis ter beschikking gestelde personenwagen of wagen voor dubbel gebruik wordt forfaitair berekend door het aantal privékilometers te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die berekend wordt obv de CO²-uitstoot (vroeger was dit het fiscale vermogen van de wagen). Let op deze regeling is niet van toepassing voor lichte vrachtwagens.

 De bedrijfswagens werd door Di Rupo I fiscaal aangepakt. Lees de bijdrage voor werknemers en bedrijfsleiders is aanzienlijk verhoogd. Er wordt voortaan immers naast de CO²-uitstoot van de wagen bijkomend rekening gehouden met de kostprijs van de wagen.

De voordelen van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen worden berekend op de cataloguswaarde en de CO²-uitstoot van de voertuigen, volgens de volgende formule:

Voordeel alle aard = cataloguswaarde x % (CO²-coëfficiënt) x 6/7 (wordt nog verder aangepast – zie verder).

Onder cataloguswaarde wordt begerepen : de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, incl betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met de kortingen, verminderingen, afslagen en restorno’s.

 Maar wat bij een oldtimer (= wagens ouder dan 25 jaar) ? Vermits er gesproken wordt over de nieuwprijs is dit de nieuwprijs van (bv) 25 jaar geleden ! Van enige indexatie is er geen sprake. Vermoedelijk werd dit uit het oog verloren door de wetgever en zien we op termijn meer oldtimers als bedrijfswagen in het straatbeeld verschijnen… En kers op de taart, bijkomend wordt de waarde nog beperkt tot 70% (zie verder) gezien de ouderdom van de wagen !

 De basis CO²-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO²-uitstoot van:

95 g/km voor de dieselvoertuigen

115 g/km voor de benzinevoertuigen

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot wordt de CO²-coëfficiënt met 0,1% per CO²-gram verhoogd, met een maximum van 18%.

Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie wordt dat percentage met 0,1% per CO²-gram verminderd, met een minimumpercentage van 4%.

Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan te indexeren 1.200 euro (waarde 2012) per jaar. Dit mechanisme om het voordeel te bepalen zal automatisch worden aangepast om rekening te houden met de jaarlijkse evolutie van de CO²-uitstoot van het wagenpark.

De oorspronkelijke regelgeving betekende ook dat tweedehandswagens wel eens aan een ‘revival’ toe zijn (er werd aanvankelijk gesproken over de ‘gefactureerde prijs’). Of nog anders gezegd veel ondernemers zouden ongetwijfeld in de verleiding komen om hun wagen van de ene vennootschap naar de andere vennootschap te transfereren. De waarde daalde hierdoor ongetwijfeld in de berekening van het voordeel van alle aard. Maar de regering trad prompt op.

Wel werd er aan de hierboven vermelde berekeningsregel een ouderdomscoëfficiënt toegevoegd. M.a.w. na 12 maanden daalt het voordeel jaarlijks met 6% per jaar tot een limiet van 70% Of in een tabel opgenomen, dient het berekende voordeel zoals hierboven vermeld nog te worden vermenigvuldigd met het volgende percentage : :

 Van 0 tot 12 maanden 100%

Van 13 tot 24 maanden: 94%

Van 25 tot 36 maanden: 88%

Van 37 tot 48 maanden: 82%

Van 49 tot 60 maanden: 76%

Vanaf 61 maanden 70%

(*) een begonnen maand wordt voor een volle maand geteld.

 De formule wordt dus :

voordeel alle aard = cataloguswaarde x % (CO²-coëfficiënt) x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

 Voorbeeld :

Nieuwe dieselwagen met cataloguswaarde : 50.000 euro (incl opties en BTW). De CO² uitstoot is 175 gr.

 Voordeel van alle aard tot en met het eerste jaar :

50.000 x (5,5% + 8%) x 6/7 x 100% = 5.785,71 euro / jaar

Na het eerste jaar wordt dit

50.000 x (5,5% + 8%) x 6/7 x 94% = 5.438,57 euro / jaar

Vanaf het vijfde jaar wordt dit

50.000 x (5,5% + 8%) x 6/7 x 70% = 4.050,00 euro / jaar

 Naast de al toegepaste beperking op de met het voertuig verbonden kosten zal er een bijkomende verworpen uitgave van 17% van de volgens de voornoemde formule toegepaste voordeel van alle aard gelden voor de vennootschap. Deze verworpen uitgave wordt in elk geval in de belastbare basis vermeld (code 112) met dien verstande dat het over te dragen bedrag van de verliezen in geen geval met de verworpen uitgave waarvan sprake zal worden verhoogd.

Oei …

Gezien de overvloedige wijzigingen is de kans niet ondenkbeeldig dat er fouten gemaakt werden. Hiermee bedoelen we dat het voordeel te laag werd ingeschat. Wat nu, want een taxatie geheim commissieloon is dan niet ver af.

Het recente addendum aan de circulaire m.b.t. de geheim commissielonen brengt hier enigszins soelaas.

(ADDENDUM dd 20.07.2012aan de circulaire nr. Ci.RH.421/605.074 (AAFisc Nr. 71/2010) dd 01.12.2010 en het addendum van 23.12.2011, zelfde nummer) : “5. Ten gevolge van de recente wetswijzigingen inzake de vaststelling van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (zie art. 36, § 2, WIB 92) kunnen mogelijkerwijze fouten in de berekening van dat voordeel voorkomen op de fiches die werden opgesteld op naam van de genieters voor het eerste belastbare tijdperk waarin de nieuwe maatregel van toepassing is. Bij wijze van uitzondering, en in elk geval voor wat betreft de inkomsten van het jaar 2012, kan worden toegestaan dat de in nr. 2 bedoelde tolerantie eveneens van toepassing is, zelfs in het geval dat de genieter zijn fiscale  toestand niet spontaan heeft rechtgezet. “

NOOT : de nieuwe FAQ

De fiscus heeft recent een nieuwe zogenaamde FAQ gepubiceerd waarin een aantal aanspassingen zijn opgenomen.

Deze aangepaste lijst kan u terug vinden op de volgende link http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/downloads/current/2012-10-01-voordeel-van-alle-aard-bedrijfswagens.pdf

Een aantal wijzigingen zijn mogelijk interessant. We sommen er enkele voor u op.

De wagen wordt slechts gedurende een gedeelte van het jaar ter beschikking gesteld

Het bedrag van het belastbare voordeel van alle aard heeft betrekking op een volledig jaar zodat in geval van een beperkte terbeschikkingstelling gedurende een gedeelte van het belastbare tijdperk het bedrag van het belastbare voordeel van alle aard pro rata temporis moet worden verminderd (en dit op basis van het aantal kalenderdagen).

In dat verband wordt de aandacht gevestigd op het feit dat voor de berekening van het aantal kalenderdagen rekening moet worden gehouden met de eerste dag van de terbeschikkingstelling van de firmawagen, maar niet met de laatste dag waarop de firmawagen wordt ingeleverd

Promoties

Stel dat er een tijdelijke actie plaats vindt mbt de wagen die uw voorkeur wegdraagt. Voortaan mag er rekening gehouden worden met deze promoties (lees de cataloguswaarde wordt verlaagd in de berekening van het voordeel van alle aard). Dit geldt ook voor zogenaamde optiepakketten. Wel onder de voorwaarde dat enerzijds het optiepakket wordt opgenomen in de prijslijst en anderzijds dat dit pakket van toepassing is bij de verkoop aan particulieren.

Ook kan een optiepakket een geheel zijn van bepaalde opties die nu aan een gunstigere prijs kunnen aangekocht worden. Maar moet er nu rekening gehouden worden met de individuele prijzen van deze opties of met de globale prijs van het pakket ? Wanneer particulieren hetzelfde pakket kunnen kopen dan mag rekening gehouden worden met de pakketprijs. Is het pakket echter enkel besteld voor de professionele markt dan moet in de berekening wel rekening gehouden worden met de som van de prijzen van de individuele opties.

De tankkaart

Een tankkaart geeft geen extra bijdrage in de berekening van het voordeel. Wanneer de werknemer voor het brandstofverbruik een bijdrage aan zijn werkgever dient te betalen (of bedrijfsleider aan de vennootschap) dan is deze bijdrage in mindering te brengen van het voordeel.

Gelimiteerd gebruik

Wanneer de bedrijfswagen maar beperkt mag gebruikt worden in de privé-sfeer dan blijft het voordeel van alle aard toch forfaitair gewaardeerd.

Een bijdrage die aangerekend wordt aan bv de werknemer mag van het voordeel van alle aard in mindering worden gebracht.

De btw en de aankoop van een tweedehandswagen

Het is de werkelijk betaalde btw die van belang is. Maw wanneer een tweedehandswagen wordt gekocht dan moet in de berkening rekening gehouden worden met deze werkelijk betaalde btw op de tweedehandsverkoop en dus niet met de btw bij de aankoop van de wagen in nieuwe staat.

Wanneer een werkgever echter een tweedehandsvoertuig aankoopt bij een belastingplichtige wederverkoper met toepassing van de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge wordt het bedrag van de BTW niet vermeld op de factuur, maar moet de verkoper op de factuur het volgende vermelden: “Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge: BTW niet aftrekbaar”. In een dergelijk geval komt er geen BTW in de berekeningsgrondslag van het voordeel van alle aard.

Een bijkomend onderhoudscontract

Als een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld met bijhorend een onderhoudscontract dan wordt dit niet aanzien als een bijkomende optie. Dit onderhoudscontract heeft dus geen weerslag op de berekening van het voordeel van alle aard.

 

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…