De fiscus heeft, als uitvoerende macht, als taak de belastingen te innen conform de fiscale wetgeving. Om dit op een rechtvaardige manier te laten verlopen heeft zij informatie nodig, veel informatie. Maar waar haalt zij haar informatie, en wat weet zij nu eigenlijk echt van u ? In een eerste luik gaan we in op wat de fiscus weet van uw inkomsten. In een tweede overlopen we van welke bezittingen de fiscus weet heeft. Beroepsinkomsten Loontrekkers Zoals zo dikwijls zijn de loontrekkers de pineut : over hen is alles bekend. Dit komt omdat de fiscus de werkgevers als Chinese vrijwilliger voor haar kar spant : elke werkgever moet gedetailleerde informatie verschaffen aan de fiscus over alle betalingen die hij doet aan zijn werknemers (loon, forfaitaire onkostenvergoedingen, tussenkomst in woon-werkverkeer, enz.). Deze informatie wordt door middel van een fiches 281.10 bezorgd aan de overheid. Een kopie van deze fiche wordt automatisch ter beschikking gesteld van de ambtenaar die uw fiscaal dossier beheert. De fiscus weet dus alles wat ze moet weten over een loontrekker. Dit gecombineerd met de verplichting tot inhouding van bedrijfsvoorheffing zorgt voor een waterdicht systeem.  Zelfstandigen BTW-plichtigen. Zelfstandigen heeft de fiscus iets minder stevig in de tang, alhoewel. Via de BTW-administratie heeft de ambtenaar van de inkomstenbelasting toch een aardige kijk op de handel en wandel van een zelfstandige. Hij heeft zicht op de verkopen, op de aankopen en ook op de zogenaamde “leverancierslisting”. Dat laatste is een opgave van alle leveringen die andere BTW-plichtigen aan onze zelfstandige gedaan hebben. Voorwaarde is hier wel dat onze zelfstandige in orde is met zijn BTW-verplichtingen … Niet BTW-plichtigen. Voor zelfstandigen die niet BTW-plichtig zijn is een alternatief informatiesysteem opgezet : klanten van dergelijke zelfstandigen moeten de betalingen die zij gedurende een bepaald jaar aan hen uitvoeren opnemen op een fiche 281.50. Op die manier heeft de fiscus zicht op de activiteiten van deze groep zelfstandigen. Contante verkopen. De zelfstandigen op wie de fiscus het minste grip heeft zijn diegenen die contant verkopen aan particulieren. Van de kant van de afnemer is er hier geen enkele vorm van controle. Er is ooit al geopperd om een verplicht gestandaardiseerd type van kasregister te doen gebruiken met een loterij verbonden aan de tickets die zo’n kassa aflevert. Dit zou de consument aanzetten tot het vragen van een ticket, omdat dit een deelnameformulier is voor een wekelijkse lottotrekking. Maar tot nu toe is daar nog niets van in huis gekomen, en het zit er ook niet onmiddellijk aan te komen.  De opkomst van het elektronisch betalingsverkeer maakt het systeem opnieuw meer controleerbaar. Banksys valt niet onder het bankgeheim, dus iedereen die klanten laat betalen via Banksys moet er rekening mee houden dat de fiscus al deze gegevens kan inkijken. De fiscus kan simpel gezegd de rekening van de belastingplichtige vergelijken met die van Banksys.  Bijberoep Voor de zelfstandigen in bijberoep geldt hetzelfde als hiervoor : ofwel zijn zij BTW-plichtig en is er informatiedoorstroming via deze weg, ofwel zijn zij niet BTW-plichtig en is er informatiedoorstroming via de fiches 281.50. Een aandachtspunt voor deze mensen is de verplichte  Roerende inkomsten Belgische roerende inkomsten Voor de Belgische roerende inkomsten is er het systeem van de verplicht in te houden roerende voorheffing. Het is een beetje als met de bedrijfsvoorheffing : de fiscus schakelt derden in als belastingontvanger. Elke schuldenaar of tussenpersoon is verplicht roerende voorheffing in te houden. Voor een particulier is hiermee de kous af, de voorheffing werkt bevrijdend : hij moet de roerende inkomsten niet meer aangeven in zijn aangifte personenbelasting.   Buitenlandse, Europese roerende inkomsten. Ingevolge de Europese Spaarrichtlijn kan u uw buitenlandse roerende inkomsten moeilijker aan het oog van Belgische fiscus onttrekken. De meeste EU-lidstaten wisselen informatie uit over interestinkomen op spaarproducten die inwoners van andere lidstaten aanhouden. Concreet: een inwoner van België ontvangt een interestinkomen in Nederland. Hij krijgt de rente zonder enige inhouding uitbetaald. Maar hij wordt wel geïdentificeerd door de Nederlandse bank en de gegevens over de rentebetaling worden aan de Belgische fiscus verstrekt. Alleen België, Luxemburg en Oostenrijk kiezen voor het systeem van de bronheffing. Dit betekent dat deze landen een belasting van 15 % (vanaf 1 juli 2005), 20 % (vanaf 1 juli 2008) of 35 % (vanaf 1 juli 2011) inhouden op het interestinkomen dat de inwoner van een andere EU-lidstaat in een van de drie vermelde landen ontvangt. België, Luxemburg en Oostenrijk zullen hierover wel geen informatie geven aan het land waar de ontvanger van de interesten woont, maar wél drie vierde van die bronheffing doorstorten aan de woonstaat. Buitenlandse, niet Europese roerende inkomsten.  Roerende inkomsten verkregen buiten de Europese Unie blijven meestal nog aan het oog van de Belgische fiscus onttrokken. Weliswaar heeft België met een tachtigtal landen een dubbelbelastingverdrag afgesloten, en is daar voorzien in de principiële mogelijkheid tot het uitwisselen van inlichtingen, in de praktijk komt daar voorlopig nog niet veel van terecht.  Onroerende inkomsten Wanneer u een onroerend goed verhuurt aan een private persoon zal de fiscus niet echt geïnteresseerd zijn in het bedrag dat u ontvangt. U wordt immers niet belast op de effectieve inkomsten, maar wel op basis van het forfaitaire vastgestelde en geïndexeerde kadastraal inkomen, verhoogt met 40 %. Anders is het wanneer u verhuurt aan iemand die het onroerend goed gebruikt voor zijn beroepswerkzaamheid. In dat geval wordt u wel degelijk belast op de effectief ontvangen huurgelden. Hier is niet voorzien in een automatische doorstroming van informatie, maar wanneer de beroepskosten van uw huurder worden nagekeken, zal de controleambtenaar van de huurder een informatiefiche opstellen ten behoeve van uw controleambtenaar.

Let op : ook wanneer u verhuurt aan een loontrekker die zijn kosten bewijst, bent u bezig te verhuren aan een beroepsgebruiker, en zal u belast worden op de effectieve huurinkomsten.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…