De belangrijkste fiscale reden om een vennootschap op te richten is zoals reeds vermeld het verschil in tarieven tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.   Het spreekt voor zich dan de kosten die hiermee gepaard gaan, niet mogen vergeten worden (extra boekhouding, enz …). 

De tarieven in de personenbelasting stijgen snel(ler) dan in de vennootschapsbelasting. Ook betaalt een vennootschap geen gemeentebelastingen.  Het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting (33,99 %) is lager (de notionele intrestaftrek versterkt dit nog) dan het hoogste tarief in de personenbelasting (50 %).
Trouwens de ondertussen beruchte notionele intrestaftrek doet verschil nog verder oplopen.

Maar let op : vergelijk correct …

De gelden na personenbelasting zijn uw privé eigendom.  U doet ermee wat u wenst.  De gelden na vennootschapsbelasting daarentegen zijn nog steeds van uw vennootschap.  Om deze alsnog privé te krijgen moet er ook nog rekening  gehouden worden met een taxatie.

Noot om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten, moet men echter rekening houden met een aantaal voorwaarden, waaronder de verplichte minimale loonuitkeringsvoorwaarde.  En op dit loon zijn zowel sociale zekerheidsbijdragen als personenbelasting verschuldigd.

Een vennootschap die al haar winsten uitkeert als een bezoldiging betekent fiscaal weinig of geen voordeel.    De tarieven personenbelasting voor wie baten of winsten aangeeft zijn immers dezelfde voor wie bedrijfsleider is.

De uitdaging is een goede mix te vinden.  Dankzij de evnnootschap is mogelijk de gelden op een meer fiscaal creatieve manier te onttrekken. 

Hier vindt u de tarieven (aanslagjaar 2011) inzake personenbelasting, sociale zekerheidsbijdragen (2010) en de tarieven vennootschapsbelasting terug.

Tarieven personenbelasting :

Inkomstenschijf Tarief personenbelasting (excl gem.belasting) – Aj 2011
0,01 – 7.900 25%
7.900 – 11.240 30%
11.240 – 18.730 40%
18.730 – 34.330 45%
Boven 34.330 50%

Tarieven sociale zekerheid :
Geïndexeerd inkomen Tarief SZ-bijdragen 2010
0,01 – 51.059,94 22% met een minimum van 650,34/kwartaal
51.059,94 – 75.246,19 14,16% met een maximum van 3.664,49/kwartaal

Tarieven vennootschapsbelasting :
Algmeen tarief VenB 33% 33,99% (*)
Verlaagd opklimmend tarief  
0 – 25.000 24,25% 24,98% (*)
25.000 – 90.000 31% 31,93% (*)
90.000 – 322.500 34,5% 35,54% (*)
(*) incl crisisbijdrage van 3% (weliswaar afgeschaft in de personenbelasting, doch niet in de vennootschapsbelasting)

Om het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te genieten, moet aan de voorwaarden voldaan zijn van art. 215 WIB 1992.

“De volgende vennootschappen zijn uitgesloten van het verlaagd tarief :

• Vennootschappen die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50%, hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. In aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar jaarrekening heeft opgesteld. Om te bepalen of de grens van 50% is overschreden, worden de aandelen die ten minste 75% vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen.
• Vennootschappen waarvan de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschappen en die geen door de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn.
• Vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk.
• Vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen, die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan 36.000 EUR. 
• Ook voordelen van alle aard komen in aanmerking
• (…)”
 
Waarom deze vraag ?

Is het niet beter alles in de vennootschap te laten ?  Een niet eenvoudig te beantwoorden vraag.

Een vennootschap kan beleggen door te :
• beleggen in onroerend goed ;
• beleggen bij de bankier in roerende goederen.

Onroerend goed

Beleggen in onroerend goed d.m.v. uw vennootschap kent ongetwijfeld een aantal voordelen, maar ook een aantal nadelen.  De balans tussen beide zal de doorslag moeten geven.

Voordelen :

• De vennootschap schrijft het gebouwd onroerend goed af.  De grond kan niet afgeschreven worden.  De aanschaffingskosten op de grond zijn echter wel aftrekbaar.  Het is belangrijk na te kijken of de vennootschap in onroerend goed kan investeren, m.a.w. kijk de statuten na.
• De vennootschap kan alle mogelijke kosten van haar belastbare winst aftrekken , zoals bv. kosten voor onderhoud en herstellingen, de onroerende voorheffing, verzekeringspremies, enz.
• Maakt u privé gebruik van het onroerend goed dan wordt u een belastbaar voordeel van alle aard aangerekend. Dit is veelal voordelig :
• De intresten verbonden aan leningen zijn integraal aftrekbaar en dit niet enkel t.b.v. het onroerend inkomen zoals dit wel het geval is in de personenbelasting;
• Latere successieplanning kan gebeuren via een schenking van de aandelen.
• Het vastgoed blijft ‘samen’.
• (…)

Nadelen :

• De huurgelden die de vennootschap ontvangt, worden integraal bij haar belastbare winst gevoegd.  Dit is niet zo in de personenbelasting, want daar is het gebruik door de huurder van belang.
• Als de vennootschap het onroerend goed later verkoopt dan zal in de regel een meerwaarde gerealiseerd worden.  Deze meerwaarde (= reële marktwaarde minus boekwaarde op moment van verkoop) wordt belast in de vennootschapsbelasting.  In de personenbelasting is de meerwaarde niet belastbaar of belastbaar aan een voordelig tarief.
• Mocht men later de aandelen van de vennootschap verkopen, dan kan het onroerend goed, dat eigendom is van de vennootschap, dit bemoeilijken (art. 329 W.Venn (bvba) en art. 629 W.Venn (nv)).  Dit omwille van banktechnische problemen qua waarborgmogelijkheden bij het aanvragen van een krediet en van het verbod om als koper te mogen afschrijven op de aandelen.  Deze maatregel werd versoepeld doch blijft moeilijk in te vullen in de praktijk.
• De recente vrijstelling voor het vererven van de gezinswoning door ‘partners’ is niet van toepassing bij het vererven van aandelen.
• Beroepsaansprakelijkheid
• (…)

Kortom zowel de voor- als de nadelen van het onderbrengen van het onroerend goed in een vennootschap moeten dus goed overwogen worden en dit niet enkel op korte termijn doch ook op lange(re) termijn.

Roerend goed

De vennootschap belegt haar reserves of winst niet in vastgoed, maar verkiest roerend te beleggen.  Het is wel zo dat een opbrengst in de vennootschap belast wordt aan het tarief vennootschapsbelasting.  Een intrest, een meerwaarde op een obligatie, een dividenduitkering (behoudens uitzonderingen), … maken deel uit van de omzet van de vennootschap.  Een toename van de omzet zal ook in de winst merkbaar zijn waarna de factuur aan vennootschapsbelasting ook zal toenemen.

Hierop bestaan een aantal uitzonderingen zoals de meerwaarde op een individueel aandeel.  Een vennootschap die een meerwaarde realiseert op een individueel aandeel hoeft zich geen zorgen te maken wat de vennootschapsbelasting hierop betreft.  De keerzijde is wel dat de minderwaarde op een individueel aandeel ook niet aftrekbaar is (behoudens uitzondering bij een vereffening).

Let wel op dat het belastingtarief voor de vennootschap mee bepaald wordt door de aandelenbeleggingen (zie boven bij verlaagd tarief).

Ook de aftrek voor risicokapitaal (gemeenzaam ‘de notionele intrestaftrek’ genoemd) heeft hier zijn belang (onroerend en roerend).
Een vennootschap die haar reserves belegt, wordt in principe belast op de opbrengst hiervan .  Niettegenstaande wordt de belastingdruk op deze opbrengst (al dan niet gedeeltelijk) gecorrigeerd via de notionele intrestaftrek.

Wat houdt deze notionele intrestafrek in ?
De notionele intrestaftrek betekent een fictieve intrestaftrek voor het eigen vermogen.   Vennootschappen met een (aanzienlijk) eigen vermogen zullen hierdoor een fiscale stimulans kennen.  Vennootschappen die kiezen voor het financieren via eigen vermogen zullen fiscaal niet langer benadeeld worden in vergelijking met vennootschappen die via vreemd vermogen financieren. 

Hoeveel bedraagt deze aftrek ?
De notionele interestaftrek bedraagt voor aanslagjaar 2011 :3,8 %.  Voor de KMO’s wordt dit percentage met 0,5% verhoogd tot 4,3 %. 

De definitie van een KMO-vennootschap vinden we terug in art. 15 W.Venn.  Hiermee bedoelen we een vennootschap die voor het laatst én het voorlaatst afgesloten boekjaar slechts één van volgende criteria mag overschrijden :
 – jaaromzet van 7.300.000,00 EUR (exclusief BTW)
 – balanstotaal van 3.650.000,00 EUR
 – jaargemiddelde van het personeelsbestand van 50.

Bedraagt het jaargemiddelde van het personeelsbestand méér dan 100 dan betreft het sowieso geen kleine vennootschap.

Een aftrek van het gehele eigen vermogen ?
Neen, het eigen vermogen wordt met een aantal zaken gecorrigeerd.  Dit zijn o.a. financieel vaste activa, een onroerend goed waar de bedrijfsleider in woont, kapitalisatie Sicav’s, DBI-beveks, Tak 23, …

Kortom wanneer de opbrengst in de vennootschap niet meer is dan 4,3% van het eigen vermogen, dan wordt de opbrengst niet belast, in de mate dat de belegging geen te corrigeren belegging betreft.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…