Vanaf 1 januari 2007 is in het Vlaams gewest de gezinswoning voortaan vrijgesteld van successierechten.  Zoals steeds zijn er een aantal voorwaarden die moeten gerespecteerd te worden.  Enerzijds wat het begrip ‘woning’ betreft en anderzijds wie de erfgenamen zijn. 

Wie komt in aanmerking voor deze vrijstelling ?

De vrijstelling is van toepassing voor de langstlevende echtgenoot, de wettelijke samenwonenden en de feitelijke samenwonenden.  Feitelijk samenwonenden komen ook in aanmerking maar dan wel enkel die feitelijke samenwonenden die op de dag van het overlijden minstens drie jaar samenwonen.  Dit is echter anders wat de berekening  betreft inzake de successierechten.  Om het tarief van o.a. de gehuwden te genieten is immers één jaar voldoende.

De vrijstelling geldt echter niet voor het aandeel van de kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders in de gezinswoning. Ook niet indien ze op de dag van het overlijden samenwonen met de erflater.  Stiefkinderen en zorgkinderen die gelijkgesteld worden met de erfgenamen in rechte lijn worden tevens uitgesloten van de vrijstelling.

Begrip ‘gezinswoning’ ?

De gezinswoning is de woning waar de overledene en de samenwonende partner op de dag van het overlijden hun gezamenlijke hoofdverblijfplaats hebben.  De vrijstelling is niet enkel van toepassing op de gezinswoning als dusdanig doch ook op de aanhorigheden.  Hierbij denken we dan aan de garage, het zwembad, de tuin, de aanpalende weide, enz ….

Wanneer het onroerend goed zowel de gezinswoning als een bedrijfsgedeelte (kantoor, winkel, ….) omvat, moet het bedrijfsgedeelte onafscheidelijk zijn van en ondergeschikt (in waarde en/of omvang) zijn aan het woongedeelte zodat de vrijstelling van toepassing blijft op het geheel van het onroerend goed. 
De delen echter  die als bedrijfsgebouw dienen binnen een samenhorend complex gevormd door de woning en het  bedrijf, genieten de vrijstelling niet, wanneer het bedrijfsgebouw niet kan beschouwd worden als een aanhorigheid van het woninggedeelte (zie punt 4.1 bovenvermelde circulaire).  Hier zal m.a.w. een opdeling moeten gemaakt worden.

Welke vrijstelling ?

De vrijstelling is van toepassing op het netto-aandeel van de gezinswoning
De schulden die specifiek zijn aangegaan om de gezinswoning te bouwen, aan te kopen, te renoveren of uit te breiden, worden eerst afgetrokken van het aandeel in de gezinswoning.  Deze specifieke schulden moeten uitdrukkelijk vermeld worden in de aangifte.  Een boete is verschuldigd indien dit onvolledig of niet gebeurt.

In Vlaanderen zijn er echter specifieke regels vastgelegd om de volgorde van de schulden (passief) van de nalatenschap aan te rekenen. 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…