Eén van de voordelen van het werken met een vennootschap is het systeem van de voordelen van alle aard. Maar over het voordeel van alle aard en onroerend goed zijn er regelmatig vragen. Het voordeel met het werken van het voordeel in natura is fiscaal van aard. Kort gezegd is het voordeel de besparing op de kostprijs in de vennootschap die groter is dan de fiscale druk bij de genieter. 

Hoe werkt dit juist?

Werkwijze. De vennootschap is eigenaar een aantal zaken zoals een personenwagen, onroerend goed, enz …  Het privé-gebruik van deze goederen zullen fiscaal door de bedrijfsleider aan de vennootschap moeten vergoed worden. Zoniet zal er een aanrekening van een voordeel van alle aard plaats vinden. Hierop is dan ook personenbelasting verschuldigd evenals sociale bijdragen in hoofde van de bedrijfsleider. Voordelig. Het stelsel van de voordelen van alle aard zijn in de praktijk veelal niet nadelig, integendeel. De forfaitaire ramingen liggen meestal lager dan de werkelijke waarde van het genoten voordeel. Het is ook mogelijk dat de natuurlijke persoon een prijs betaalt aan de vennootschap voor het gebruik van de woning.  In dat geval wordt er geen voordeel aangerekend.  
Woning. Als de woning in de vennootschap zit en deze wordt gratis ter beschikking gesteld aan de bedrijfsleider dan wordt er een voordeel van alle aard aangerekend.
Dit voordeel wordt forfaitair vastgesteld als volgt : 
K.I. (niet geïndexeerd) van de woning is kleiner of gelijk aan 745 eur voordeel van alle aard = K.I. x 1,5461 (index.coëfficiënt voor Aj 2010)  x 1,25 x 5/3 K.I.
KI (niet geïndexeerd) van de woning is groter dan 745 eur voordeel van alle aard = K.I. x 1,5461 (index.coëfficiënt voor Aj 2010)  x 2 x 5/3 
Gemeubeld. Wanneer het een gemeubelde woning betreft dan wordt het voordeel nog verhoogd met 2/3. 

Onderhoudskosten.Wanneer de vennootschap echter naast de terbeschikkingstelling van de woning bijkomend herstellings- en/of onderhoudskosten draagt die ten laste zijn van de huurder (hier de bedrijfsleider) dan worden deze kosten bijkomend als voordeel van alle aard belast voor hun werkelijke waarde. Dit bedrag komt dan ook bovenop het forfaitaire bedrag van het voordeel voor de kosteloze beschikking over dat gebouw. Dit wordt ook bevestigd in de volgende parlementaire vraag (PV 420 van mevrouw Pieters dd. 22.06.2004, Vr. en Antw., Kamer, 2004-2005, nr. 089, blz. 15736-15738).

Huren. Wanneer het een onroerend goed betreft dat door de vennootschap wordt gehuurd dan is het voordeel van alle aard het volledige huurbedrag of een gedeelte ervan (dit wanneer de vennootschap een gedeelte zelf gebruikt). M.a.w. de vennootschap een appartement laten huren op de zeedijk in Knokke en de bedrijfsleider hiervoor forfaitair laten belasten (in functie van het kadastraal inkomen) is niet mogelijk. De vennootschap is immers ook geen eigenaar van het appartement. 
Let op! Het voordeel dan maar ‘ vergeten’? Dit moet ten stelligste afgeraden worden. Enerzijds omdat het niet correct is en anderzijds omdat de gevolgen verregaand kunnen zijn. Het risico van een taxatie geheim commissieloon is reëel. De vennootschap wordt aan 309% op het voordeel belast.  Niet mis … Het gevaar bestaat ook dat het bij de bedrijfsleider ook nog belast wordt m.a.w. het ene sluit het andere zeker niet uit.  

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…