De data en de tarieven van de voorafbetalingen zijn voor aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) de volgende :

Kwartaal Uiterste betalingsdatum Belastingvoordeel Bonificatie
1 12 april 2010 3% 1,5%
2 12 juli 2010 2,5% 1,25%
3 11 oktober 2010 2% 1%
4 20 december 2010 1,5% 0,75%

Het gemiddelde percentage wat de penalisatie betreft bedraagt voor Aj 2011 2,25%.

De bonificatie is enkel van toepassing in de personenbelasting en niet in de vennootschapsbelasting. 
Ook geniet men maar bonificatie op het verschil tussen de uiteindelijk te betalen belasting en de belasting die men vooraf betaald heeft (lees : om de penalisatie te vermijden).
Bij natuurlijke personen wordt echter de te betalen belastingvermeerdering beperkt tot 90 % in aanmerking genomen. 

Ook kan de bestemming van een voorafbetaling gewijzigd worden zolang er nog geen verrekening met de belasting heeft plaats gevonden. 

Van belang in de personenbelasting

De volgende natuurlijke personen betalen vooraf  :
– handelaars
– vrij beroepers
– bedrijfsleiders
– meewerkende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van een natuurlijk persoon die hetzij handelaar hetzij vrij beroeper is.

De berekeningsbasis waarop de vermeerdering wordt berekend, is de personenbelasting verhoogd met forfaitair 6%.

Niet elke natuurlijke persoon, die in principe moet voorafbetalen om de penalisatie te vermijden, moet dit ook doen.  Wie zich vestigde als zelfstandige (als hoofdberoep) hoeft de eerste drie jaar niet vooraf te betalen.  Doet men het toch dan geniet men wel de bonificatie.  Let wel dat een startende bedrijfsleider enkel van de vrijstelling de eerste drie jaar geniet en dit onder de voorwaarde wanneer het een nieuw opgerichte vennootschap betreft.
Wat de meerwerkende ‘partner’ betreft, start de termijn van drie jaar vanaf het begin van de zelfstandige activiteit van de partner dus niet van de meewerkende partner zelf.
Bedrijfsleiders hoeven zich meestal ook niet veel zorgen te maken wat de voorafbetalingen betreft.  Vaak is de bedrijfsvoorheffing die aan de bron wordt afgehouden voldoende.

Van belang in de vennootschapsbelasting

Ook een vennootschap moet voorafbetalen, zoniet wordt ook zij gepenaliseerd.  Let wel dat enerzijds het stelsel van de bonificatie en de vermindering tot 90% niet van toepassing zijn voor vennootschappen.

Wel bestaat er een vrijstelling voor ‘nieuwe’ vennootschappen.

Aanvankelijk was het zo dat enkel vennootschappen die onderworpen zijn aan het verlaagd opklimmend tarief; geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen, verschuldigd waren en dit voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.  Wanneer twee van de drie criteria overschreden worden, gaat het niet meer om een KMO.

Voortaan kunnen vennootschappen genieten van de vrijstelling van de belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting tijdens de eerste drie boekjaren van de oprichting van de vennootschap, wanneer zij een zogenaamde KMO-vennootschap is. 

KMO-vennootschappen zijn volgens het Wetboek van Vennootschappen (art 15 W.Venn , voortaan op geconsolideerde basis gezien dit nu in de wet ingeschreven is) de vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden
– jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
– jaaromzet (exclusief BTW):  7.300.000,00 EUR;
– balanstotaal: 3.650.000,00 EUR.

Deze voorwaarden worden elders ook belangrijk.

Grote vennootschappen zijn dan de vennootschappen die meer dan één van de hierboven vermelde criteria overschrijden of vennootschappen waarvan het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.  Deze voorwaarden zijn ook elders in het fiscaal werboek belangrijk.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…