Op zich is voorafbetalen niet verplicht.  Het woord ‘moeten’ moet dan ook gerelativeerd worden.  Neemt niet weg dat het in een aantal gevallen wenselijk is dit toch te doen al was het maar niet gepenaliseerd te worden.  Of nog in sommige gevallen belastingvermeerdering te vermijden …

Vennootschappen moeten echter ook voorafbetalen zoniet worden ze gepenaliseerd.  Vennootschappen dienen de eerste drie jaar van hun bestaan niet vooraf te betalen indien ze kunnen genieten van het verlaagd opklimmend tarief (genieten wel geen bonificatie).  Maar dit zal wijzigen.  Vanaf 1 januari 2009 zal ook hier de KMO-definitie van art 15 W.Venn gelden …

Hoe zit het in de personenbelasting?

Niemand echter is verplicht vooraf te betalen.  Dit betekent dat wie niet vooraf betaalt, zijn aanslag rustig kan afwachten en dan pas overgaat tot het betalen van zijn personenbelasting.  Maar …  wie niet voorafbetaalt, zal echter een belastingvermeerdering aangerekend krijgen.  Enkel zelfstandigen (diegene die winsten, baten of een bezoldiging als bedrijfsleider ontvangen) zijn aan deze vermeerdering onderhevig.  Ook meewerkende echtgenotes (of wettelijk samenwonenden) dienen sinds enkele jaren vooraf te betalen. Werknemers daarentegen hoeven dus niet vooraf te betalen.   Ook is geen vermeerdering verschuldigd gedurende de eerste drie jaar voor wie zich voor de eerste maal als zelfstandige in hoofdberoep heeft gevestigd. De belastingvermeerdering voor dit jaar bedraagt 6,75%.  In de berekening wordt er rekening gehouden met een theoretische gemeentebelasting van 6%.

Afhankelijk wanneer er vooraf betaald wordt, wordt deze vermeerdering terug verminderd.

 Afbouw vermeerdering bonificatie
14 april 9% 4,5%
10 juli 7,5% 3,75%
12 oktober 6% 3%
21 december 4,5% 2,25%

Hoe vroeger je maw voorafbetaalt des te minder je hoeft vooraf te betalen om de vermeerdering te vermijden. 
Maar wie niet ‘moet’ voorafbetalen, maar dit toch doet krijgt een bonificatie (bonus).  Deze percentages bedragen de helft van de vermeerderingspercentages.

Een vraag die zich hierbij stelt, is of wel zinvol is vooraf te betalen voor het genieten van de bonficatie(s).  Zoals reeds gezegd is niet iedereen verplicht vooraf te betalen.  Ook niet alle inkomsten zijn aan de vermeerdering onderhevig.  Niet alle inkomsten zijn onderhevig aan de vermeerdering. 
Niettegenstaande kan de vraag gesteld worden of het alsnog niet beter is toch vooraf te betalen. 

Men mag zich niet blind staren op de bonificatie.  De netto opbrengst moet immers vergeleken worden met een beleggingsopbrengst.  De gelden blijven dan nog enige tijd geld opbrengen.    Wie snel zijn aanslag krijgt (zie de recente persartikels voor wie via Taxonweb zijn aangifte indiende) , zal vermoedelijk baat hebben door vooraf te betalen.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…